Zápisnica napísaná z dvadsiateho prvého zasadnutia PDF Vytlačiť
Štvrtok, 22 Marec 2018 12:55

Zápisnica napísaná z dvadsiateho prvého zasadnutia

OZ zo dňa 6.2.2018

 

            Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 6 poslanci, referentky obce, hlavná kontrolórka a Ing.Malina, ako hosť. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.

 

Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Odsúhlasenie nájomnej zmluvy 1/2018NZ – orná pôda, pč. 1254 medzi Ing. Ján Popreňak - Obec Nový Ruskov

5./ Schválenie kúpnej zmluvy 1/208KZ medzi Ing. Ján Popreňak – Obec Nový Ruskov

6./ Odsúhlasenie zriadenia kanalizačnej prípojky pre s.č. 1 – Malý Ruskov, ako protihodnota za zriadenie vecného bremena pre umiestnenie ČS II.

7./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2018

8./ Návrh rozpočtu na rok 2018 - schválenie

9./ Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole za rok 2017

10./ Strava pre dôchodcov

11./ Schválenie smernice pre poskytovanie finančného príspevku na dodávku stravy pre dôchodcov

12./ Odsúhlasenie výkupu pozemkov pod verejným priestranstvom v Malom Ruskove

13./ Rôzne

14./ Diskusia

15./ Záver

Starosta navrhol doplniť bod ohľadom prejednania zriadenia zberného dvora v obci. K doplnenému bodu sa vyjadri Ing. Malina. Poslanci schválili doplniť bod a zaradiť ho na začiatok rokovania.

 

2.     Určenie overovateľov zápisnice -  Jaroslav Štefanko, Martina Frágnerová

 

3.     Kontrola plnenia uznesení- žiadne uznesenie nepodlieha kontrole.

 

Doplnený bod – Ing. Malina predstavil prítomným plán zberného dvora aj s finančnými nákladmi. Keďže by šlo o veľkú investíciu, kde je potrebná finančná spoluúčasť obce, ako aj ľudské zdroje. Keďže pre obce by to bolo finančne veľmi náročné a nevýhodné, poslanci sa rozhodli, že sa o tomto bode nebude hlasovať. 

4.     Odsúhlasenie nájomnej zmluvy 1/2018NZ – orná pôda, p.č. 1254 medzi Ing. Jánom Popreňákom a obcou Nový Ruskov  - ide o prenájom pozemkov o výmere 2041 m2 , KN- E, k.ú. Malý Ruskov, za nájomné 1€ /rok. Predmetná nehnuteľnosť sa prenajíma do roku 2050. Nájomný vzťah platí dňom podpisu zmluvy a nadobúda účinnosť po zverejnení na obecnej internetovej stránke.

 

 

94

 

Navrhovateľ

 

Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:

 

Za

x

x

x

x

x

x

-

Termín:

 

proti

 

 

 

 

 

 

-

Podpis starostu:

 

Zdržal sa

 

 

 

 

 

 

-

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú nájomnú zmluvu č. 1/2018 medzi nájomcom – Ing. Jánom Popreňákom a prenajímateľom – Obcou Nový Ruskov. Nehnuteľnosť na LV č. 611, KN-E, ostatné plochy, výmera 2041 m2 sa obci Nový Ruskov prenajímajú za nájomné 1€/rok do roku 2050.

 

5./ Schválenie kúpnej zmluvy 1/208KZ medzi Ing. Jánom Popreňákom - Obec Nový Ruskov – ide o nákup pozemkov v k.ú. Malý Ruskov, TTP – 193 m2, OP – 26 m2, za kúpnu cenu 0,50€/m2 – 109,50€.

 

 

 

95

 

Navrhovateľ

 

Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:

 

Za

x

x

x

x

x

x

-

Termín:

 

proti

 

 

 

 

 

 

-

Podpis starostu:

 

Zdržal sa

 

 

 

 

 

 

-

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú kúpnu zmluvu č. 1/2018 medzi predávajúcim Ing. Jánom Popreňákom a obcou Nový Ruskov. Kúpa sa týka pozemkov na LV č. 611, KN-E, k.ú. Malý Ruskov, TTP – 193 m2, p.č. 133/2 a OP - 26 m2, p.č. 181/1 za kúpnu cenu 5000€/ 1 ha (0,50€/1 m2.), čo činí 109,50€.

 

6./ Odsúhlasenie zriadenia kanalizačnej prípojky pre s.č. 1 – Malý Ruskov, ako protihodnotu  za zriadenie vecného bremena pre umiestnenie ČS II. - starosta obce obce oboznámil prítomných poslancov o probléme umiestnenia ČS II. na pozemku Ing. Jána Bessenyeyho. Navrhol zriadiť kanalizačnú prípojku k rodinnému domu, ako určitú protihodnotu. O tomto dal hlasovať.

 

 

96

 

Navrhovateľ

 

Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:

 

Za

x

x

x

x

x

x

-

Termín:

 

proti

 

 

 

 

 

 

-

Podpis starostu:

 

Zdržal sa

 

 

 

 

 

 

-

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením kanalizačnej prípojky pre rodinný dom so s.č. 1, ako protihodnotu za zriadenie vecného bremena pre umiestnenia ČS II.

 

7./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019-2020 – Ing. Monika Hudáčková , hlavná kontrolórka obce prečítala stanovisko k  návrhu rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019-2020  a doporučila schváliť tento návrh. Uvedené stanovisko zobrali poslanci na vedomie.

 

8.     Návrh rozpočtu na rok 2018 - schválenie – poslanci obecného zastupiteľstva dostali emailom návrh rozpočtu na rok 2018, ako aj návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020 s vysvetlením jednotlivých položiek. Keďže k návrhu rozpočtu nemali žiadne pripomienky, starosta dal o rozpočte hlasovať.

 

 

97

 

Navrhovateľ

 

Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:

 

Za

x

x

x

x

x

x

-

Termín:

 

proti

 

 

 

 

 

 

-

Podpis starostu:

 

Zdržal sa

 

 

 

 

 

 

-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2018, ako aj viacročný rozpočet na roky 2019 a 2020.

 

 

9.    

< Predošlý   Nasledujúca >
 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná z dvadsiateho prvého zasadnutia