Zápisnica napísaná zo 14. zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Štvrtok, 22 Marec 2018 12:55

Zápisnica napísaná 

zo 14. zasadnutia OZ 11.10.2016Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili  všetci poslanci,  Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.

Program:1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice 

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Prejednanie financovania realizácie projektu Poľných ciest, formou refundácie – prekleňovací úver

5./ Rôzne

6./ Diskusia

7./ Záver  1). Otvorenie – starosta otvoril a privítal  prítomných poslancov a otvoril zasadnutie.(2) Určenie overovateľov - Frágnerová, Loča(3) Kontrola plnenia uznesení – žiadne uznesenie nepodlieha kontrole.(4) Prejednanie financovania realizácie projektu Poľných ciest, formou refundácie – prekleňovací úver – starosta obce informoval prítomných o potrebe  zabezpečenia prekleňovacieho úveru, pretože došlo ku zmene financovania zo zálohového spôsobu na refundačný systém, to znamená, že obec musí uhradiť faktúru, ktorú následne dá na preplatenie PPA.  Zároveň starosta obce navrhuje zmeniť banku z dôvodu, že SZRB a.s. dáva nevýhodnú ponuku. Starosta obce doporučuje refinancovanie realizovať cez VUB a.s , kde je zriadený aj obecný dotačný účet a podmienky sú omnoho výhodnejšie. O tomto kroku dal starosta prítomným hlasovať.69 Navrhovateľ: ネonka

Hvasta Loča Frágnerová Štefanko 

Jaroslav Štefanko

Juraj Švec


Zodpovedný: Ing. Borovský Ján za x x x x x x x

Termín: proti

Podpis  starostu zdržal sa

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prijatím  úveru k Zmluve o poskytnutí nenávratného finačného príspevku č. 043KE050015 v sume 1.199.999, 81 € a zároveň súhlasí so zabezpečením úveru blanko zmenkou obce.


(5) Rôzne -


(6) Diskusia -


(7) Záver - keďže zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.


Overovatelia:

Frágnerová - ........................................


Loča - .......................................... 


 

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná zo 14. zasadnutia OZ