Zápisnica napísaná z pätnásteho zasadnutia PDF Vytlačiť
Štvrtok, 22 Marec 2018 13:06

 

Zápisnica napísaná z pätnásteho zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2016

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci, kontrolórka obce, referentka obce, hostia. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.

Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Lúčky – určenie ďalšieho postupu prác

5./ Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2017

6./ Terénne úpravy „milhostovskej cesty“

7./ Riešenie neplatičov dane z nehnuteľnosti

8./ Informácia ohľadom internetu, výsledok súťaže – zvýšenie rýchlosti

9./ Prerezávka jelšových porastov na obecných pozemkoch pri rybníku

10./ 800. výročie prvej písomnej zmienky o obci - informácia

11./ Rôzne

12./ Diskusia

13./ Záver

Doplnený bod – Rozpočtové opatrenie č. 1

2./ Určenie overovateľov zápisnice – Ing. Hvasta, Čonka

3./ Kontrola plnenia uznesenia -žiadne z uznesení nepodlieha kontrole.

4./ Lúčky – určenie ďalšieho postupu prác – na základe listu žiadateľov o odkúpenie pozemkov v časti obce Malý Ruskov vo veci doplnenia žiadosti obecné zastupiteľstvo prejednalo túto žiadosť a s konečnou platnosťou odsúhlasilo predaj formou osobitného zreteľa.

70

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

-

 

Termín:


proti


-


Podpis starostu


zdržal sa


-

x

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemkov na parcele č. 1140/1 v k.ú. Malý Ruskov formou osobitného zreteľa, za podmienok, že záujemcovia vybudujú kompletnú infraštruktúru (cesty, chodníky, pouličné osvetlenie, prívod plynu, vody a kanalizáciu, ktorá môže byť aj formou domových čističiek odpadových vôd) medzi pozemkom 4 a 5 a poza pozemok 5 smerom ku Jarkovej ulici prístupový chodník. S výstavbou sa musí začať do dvoch rokov. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby prístupová komunikácia na parcele číslo 1255 bola vybudovaná iba pre napojenie na parcelu číslo 1140/12.Prístupová komunikácia na parcele číslo 1255 bude vybudovaná ako komunikácia iba pre prístup na komunikáciu na parcele číslo 1140/12 ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.


K žiadosti Ing. Fortuňáka sa prijalo nasledujúce uznesenie.

71

Navrhovateľ:onka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

-

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s nasledovným. Parcela číslo 1140/3 je určená ako stavebný pozemok na stavbu rodinného domu. Pred použitím na stavbu, je  však nutné zabezpečiť vybudovanie inžinierskych sietí, prístupovej cesty na náklady budúceho vlastníka, ktorý prejaví záujem o kúpu uvedeného pozemku. Pozemok nie je zaťažený žiadnym vecným bremenom.V prípade záujmu o odkúpenie týchto pozemkov je možné doručiť cenové ponuky v zalepenej obálke s označením: „kúpa pozemku parcely č. 1140/3“ v lehote do 16.01.2017.

 

Doplnený bod – Rozpočtové opatrenie č.1 – kontrolórka obce oboznámila prítomných s rozpočtovým opatrením č.1. Vysvetlila presuny medzi jednotlivými položkami. Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o tomto doplnenom bode.

72

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

-

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.1.

5./ Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2017 – kontrolórka obce prečítala poslancom plán kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2017. Po tomto dal starosta hlasovať o návrhu plánu.

73

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

-

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2017.

6./Terénne úpravy milhostovskej cesty – starosta obce oboznámil prítomných aj o terénnych a výkopových prácach na milhostovskej ceste.

74

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

-

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje terénne a výkopové práce firmou Jarek s.r.o. Podľa predloženého cenníka podľa potreby, za účelom sprejazdnenia „milhostovskej cesty“, resp. ďalších obecných ciest, ktoré nie sú riešené prebiehajúcou výstavbou. V ďalšej etape je potrebné vyrovnať koniec cesty pásovým buldozérom a utlačiť a sprejazdniť navážku.

7./ Riešenie neplatičov dane z nehnuteľnosti - starosta obce oboznámil prítomných o dlžných čiastkach na dani z nehnuteľnosti. Vzhľadom na tom, že nedoplatky na dani z nehnuteľnosti sa k dnešnému dňu nepodarilo vysporiadať ,obecný úrad bude pokračovať vo výzvach neplatičov na úhradu , pokiaľ nedôjde k náprave , bude túto situáciu riešiť v zmysle zákona formou exekúcie. Uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie

8./ Informácia ohľadom internetu, výsledok súťaže – zvýšenie rýchlosti – poslanec Jaroslav Štefanko oboznámil prítomných o súťaži ohľadom zvýšenia internetu, z ktorej víťazne vyšla spoločnosť Slovanet. a.s.. Zároveň navrhol odmeny pre dohodárov, ktorí v jednotlivých obciach zabezpečujú údržbu internetu s čím poslanci súhlasili.

73

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

-

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup servra a hardiskov, na logovanie webu, nakoľko už tretikrát tu bol dotaz z orgánov činných v trestnom konaní ohľadom protizákonnej činnosti na internete. Starý server už má cca 10 rokov a každú chvíľu môže zlyhať. Predpokladaný rozpočet na server je do 1000,- eur. Zároveň schvaľuje koncoročné odmeny dohodárom vykonávajúcich údržbu internetu v jednotlivých obciach faktúru za služby spojené so správou web stránok od fy Freshmedia vo výške 250€.

9./ Prerezávka jelšových porastov na obecných pozemkoch pri rybníku - starosta obce informoval prítomných o podaných žiadostiach na Mesto Trebišov, ako aj na Obvodný úrad, odbor životného prostredia na výrub náletových drevín na trase budovania poľných ciest a v obci na viacerých miestach, pred gr. kat. chrámom, pred č.d. 78, 26, a v Malom Ruskove pri č.d. 57. Zároveň je potrebné dať žiadosť na prerezávku jelšových porastov na rybníku. Uvedené zobrali poslanci na vedomie.

10./ 800. výročie prvej písomnej zmienky o obci – v tomto bode starosta obce oboznámil poslancov o programe na dni osláv, ako aj o pozvaných účinkujúcich. Vzhľadom k tomu, že FS Zemplín Michalovce je ochotný prísť až v auguste, starosta doporučuje upustiť od pozvania FS Zemplín a doporučuje pozvať súbor Vargovčan a Jožka Jožku. Účinkujúci na sobotu sa vyberie podľa ponúk, ktoré boli vyžiadané (Kristína, Tomáš Bezdeda, Sima Martausová, Samo Tomeček, Tomáš Buranoský, Adam Ďurica, Robo Opatovský). Vzhľafom na to, že doterajšie ponuky na dopracovanie monografie obce neboli úspešne dojednané pán poslanej Jaroslav Štefanko doporučil p. Horvátha, ktorý je ochotný túto publikáciu dopracovať za cenu 1.500€.

74

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

-

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dopracovanie publikácie monografie obce pánom Horváthom v sume 1.500 €.

11./ Rôzne -

- p. poslanec Jaroslav Štefanko doporučuje odstrániť suché konáre z jaseňov na cintoríne dodávateľským spôsobom – zlaňovaním.

Dom smútku – starosta obce informoval o odsúhlasení prenájmu domu smútku fy Klívia – Tomková Henrieta, Sečovce, za účelom úpravy zosnulých.

  • Chodník vo Veľkom Ruskove – rekonštrukcia chodníka od č. 1 po č. 19 – starosta obce predložil návrh na rekonštrukciu chodníka v uvedenom úseku svojpomocne, doporučil pripraviť túto akciu na rok 2017.

  • Prejednanie správy auditorky - starosta informoval prítomných o správe auditorky. Uvedené zobrali poslanci na vedomie.

  • Nákup pyrotechniky – vzhľadom na ukončenie a príchod nového roka starosta obce odporučil nákup pyrotechniky v rozsahu podľa minulého roku pre VR a MR. - hodnota 500 – 600€.

  • vyhodnotenie Mesiaca úcty k starším – starosta obce informoval prítomných o priebehu akcie Mesiac úcty k starším pripomenul, že na takýchto akciách by sa mali zúčastňovať poslanci kompletne, pričom na akcii bola p. poslankyňa Frágnerová a p. poslanec Čonka, ako vystupujúci v programe s Fsk Komanička. Zároveň konštatoval, že z pozvaných prišlo cca 60% ľudí. Z toho dôvodu doporučuje pre budúcnosť znížiť hranicu zo 65 na 63 rokov a vyššie.

  • Poľné cesty – starosta obce informoval o stave rozpracovania poľných ciest. Na poľnej ceste P1 odstránili vrchnú vrstvu zeminy a začali nasypávať podkladovú vrstvu makadamu. To isté na ceste P12. Vzhľadom na zmeny skutočností ku projektu a so zohľadnením potrieb obce, bol daný návrh na zmenu realizácie ciest v Malom Ruskove sa nebude realizovať cesta Mokriny II. ale Mokriny III., tak aby sa zabezpečilo napojenie vnútroobecných komunikácii na poľné cesty. Zároveň sa požaduje vo Veľkom Ruskove realizácia cesty P7 poza Novú ulicu ( vysypané makadamom bez asfaltu).

Starosta obce zároveň doporučil rozpracovať realizáciu cesty okolo Precedensu s napojením na poľnú cestu Kukuričianky I. a to z dôvodu, že v týchto miestach bude kompletná technika , čo výrazne zníži cenu. UZNESENIE – oZ súhlasí s prípravou realizácie cesty okolo Precedensu s napojením na poľnú cestu Kukuričianky I.

75

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

-

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prípravou realizácie cesty okolo Penziónu Precedens s napojením na poľnú cestu Kukuričianky I.

12./Diskusia – Ing. Jaroslav Leškanič požiadal o ďalšiu dotáciu pre Fsk Komanička na druhý polrok vo výške 1000€ na krojové dovybavenie súboru.


76

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

-

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu Fsk Komanička na druhý polrok vo výške 1000€.

< Predošlý   Nasledujúca >
 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná z pätnásteho zasadnutia