Zápisnica napísaná zo šestnásteho zasadnutia PDF Vytlačiť
Štvrtok, 22 Marec 2018 13:25

Zápisnica napísaná zo šestnásteho zasadnutia

OZ zo dňa 18.1.2017


Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci, kontrolórka obce, referentka obce, hostia. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.


Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2017

5./ Návrh rozpočtu na rok 2017

6./ Dodatok k VZN o obecných poplatkoch

7./ Odpredaj pozemku na p.č. 1140/3 v k.ú. Malý Ruskov

8./ 800. výročie prvej písomnej zmienky o obci

9./ Rôzne

10./ Diskusia

11./ Záver


Starosta požiadal o prerokovanie bodu č. 7 hneď na začiatku, poslanci nemali žiadne námietky.

  1. Určenie overovateľov zápisnice – Švec, Juraj Štefanko
  1. Kontrola plnenia uznesení – žiadne uznesenie nepodlieha kontrole


  1. Odpredaj pozemku na p.č. 1140/3 v k.ú. Malý Ruskov – uznesenie č.77 -


Dňa 12.1.2017 bola na obecný úrad v Novom Ruskove doručená Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti – pozemku, p. Michalom Davalom za kúpnu cenu 6€/m2.


Dňa 16.1.2017 bola na obecný úrad v Novom Ruskove doručená Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti – pozemku, p. Ing. Matúšom Fortuňakom za kúpnu cenu 7,50€/m2.77

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj obecného pozemku Ing. Matúšovi Fortuňakovi, ktorý ponúkol vo svojej žiadosti sumu 7,50€/m2 – vyššiu cenu.  1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018 - 2019 – Ing. Hudáčková predniesla prítomným poslancom stanovisko z Návrhu rozpočtu na rok 2017 a doporučila tento schváliť. Uvedené zobrali prítomní poslanci na vedomie.


  1. Návrh rozpočtu na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018 - 2019 – rozpočet dostali poslanci emailovou poštou v dostatočnom predstihu. Po krátkej diskusii pristúpil starosta k hlasovaniu za schválenie návrhu rozpočtu.

78

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh rozpočtu na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2019.


  1. Dodatok k VZN o obecných poplatkoch -


Návrh dodatku č. 1

k VZN o obecných poplatkoch


Pôvodný stav:

Čl.5

Poplatok za predaj KUKA nádoby

Poplatok za predaj KUKA nádoby na komunálny odpad sa stanovuje nasledovne:

poplatok za KUKA nádobu ….................................... 11.-€

Nový stav:

Čl. 5

Poplatok za predaj KUKA nádoby

Poplatok za predaj KUKA nádoby na komunálny odpad sa stanovuje nasledovne:

KUKA nádobu si občan obce zakúpi maximálne raz za 3 roky.

Za prvú KUKA nádobu občan zaplatí …................................ 11.-€

V prípade, že bude mať záujem o zakúpenie ďalšej nádoby, za túto zaplatí plnú nákupnú cenu, za akú obec

smetné nádoby nakúpi. Nákup smetných nádob pre jednu rodinu bude obmedzený na 2 ks.

Dodatok č. 1

Návrh

Vyvesené dňa: 4.1.2017

Zvesený dňa: 18.1.2017

Dodatok č.1 schválený: 18.1.2017

Vyvesený schválený: 18.1.2017

Účinnosť: 1.2.2017


Aj o tomto návrhu dodatku dal starosta hlasovať.


79

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh Dodatku č.1 k VZN o obecných poplatkoch.


8.) 800. výročie – starosta informoval prítomných o ďalšom postupe pri príprave osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky. Catering zabezpečí Rýchla rota Sečovce. Ďalej informoval o všetkých pripravovaných sprievodných akciách. Tieto informácie zobrali prítomní poslanci na vedomie.


9.) Rôzne -

  • Poľné cesty – v tomto bode starosta informoval prítomných o prácach na výstavbe poľných ciest, ktoré budú pokračovať po ustálení počasia.

  • Príprava žiadosti na rekonštrukciu materskej školy – starosta informoval o príprave žiadosti a veciach s tým súvisiacich.

  • MASK – starosta informoval prítomných aj o aktivitách MASK.

Uvedené informácie zobrali poslanci na vedomie.10./ Diskusia -11./ Záver - keďže zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.


Overovatelia:

RNDr. Švec - - …............................


Ing. Juraj Štefanko - .............................. 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná zo šestnásteho zasadnutia