Zápisnica napísaná zo sedemnásteho zasadnutia PDF Vytlačiť
Štvrtok, 22 Marec 2018 13:30

Zápisnica napísaná zo sedemnásteho zasadnutia

OZ zo dňa 5.4.2017


Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 6 poslanci, poslanec Švec prišiel pri prejednaní doplneného bodu, kontrolórka obce, referentka obce, hostia. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.


Na obecnom úrade


Program:


1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2016

5./ Žiadosť Mgr. Revaja s manželkou o odkúpenie obecného pozemku na p.č. 81/2, v k.ú. Malý Ruskov

6./ Investičné aktivity

7./ Ponuka LED osvetlenia od VSD a.s

8./ Príprava 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci

9./ Čierne skládky v katastri obce

10./ Náter strechy obecného úradu a náter strehy kultúrneho domu - veže

11./ Rôzne

12./ Diskusia

13./ Záver


Doplnený bod – Sídlisko Lúčky , tento bod bude prerokovaný, ako druhý.


Poslanci nemali výhrady.


2./ Určenie overovateľov zápisnice – Jaroslav Štefanko, Ján Loča


3./ Kontrola plnenia uznesení – žiadne uznesenie nepodlieha kontrole


Teraz prišiel poslanec Švec

Doplnený bod – Sídlisko Lúčky -


79

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh Dodatku č.1 k VZN o obecných poplatkoch.


4./ Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2016 – hlavný kontrolórka Ing. Hudáčková rečítala správu o kontrolnej činnosti za rok 2016. Uvedenú správu zobrali prítomní poslanci na vedomie.5./ Žiadosť Mgr. Revaja s manželkou o odkúpenie obecného pozemku na p.č. 81/2, v k.ú. Malý

Ruskov – tento bod prerokovaný ako prvý. Starosta obce prečítal prítomný poslancom žiadosť p. Revaja s manželkou ohľadom odkúpenia obecného pozemku p.č. 81/2, k.ú. Malý Ruskov, ktorý susedí s ich pozemkom na p.č. 81/1. Uvedená plocha by slúžila ako prístupová komunikácia. Po diskusii sa prítomní poslanci dohodli, že tento problém sa bude riešiť na tvári miesta.


80

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby sa žiadosť p. Revaja s manželkou prejednala na tvári miesta, za účasti starostu a poslancov.6./ Investičné aktivity -

  • starosta informoval prítomných poslancov o podanej žiadosti na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice,

  • Ďalej informoval o žiadosti na dotáciu na vojnové hroby,

  • o pokračujúcich prácach na poľných cestách,

  • o vyasfaltovaní chodníka od č.155 – 146 a o oprave vstupov pri č.d. 93,100,101, (vstupy na tjto trase sa nerobili z dôvodu plánovanej rozkopávky, kade sa bude ťahať telekomunikačný kábel),

  • potom informoval o plánovanom asfaltovaní chodníka od č.d. 1- 18,

  • ako aj o multifunkčnom ihrisku, na ktoré obec dostala dotáciu vo výške 14.400.-€.

  • v ďalšom poinformoval o výstavbe cesty k Penziónu Precedens7./ Ponuka LED osvetlenia od VSD a.s – starosta obce informoval prítomných o ponuke VSD a.s. Ohľadom LED osvetlenia. Keďže ich ponuka nebola pre obec zaujímavá, o tomto bode starosta nedal hlasovať. Informáciu zobrali prítomní na vedomie.


8./ Príprava 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci – v tomto bode starosta informoval prítomných o pokračujúcich prípravách 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci.


9./ Čierne skládky v katastri obce – starosta obce infomoval o čiernych skládkach v katastri obce, ako aj o ich llikvidácii aktivačnými pracovníkmi. Aj tuto informáciu zobrali prítomní na vedomie.


10./ Náter strechy obecného úradu a náter strechy kultúrneho domu – veže – v tomto bode informoval prítomných o potrebe náteru striech na kd vo Veľkom Ruskove a na obecnom úrade. Náter bude vykonávať fy KOSINA s.r.o Čabalovce.


11./ Rôzne -12./ Diskusia -


13./ Záver – keďže zo strany prítomných neboli žiadne pripomienky a požiadavky, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.


 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná zo sedemnásteho zasadnutia