Zápisnica napísaná z osemnásteho zasadnutia PDF Vytlačiť
Štvrtok, 22 Marec 2018 13:31

Zápisnica napísaná z osemnásteho zasadnutia

OZ zo dňa 20.6.2017


Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili poslanci, poslanec , kontrolórka obce, referentka obce, hostia. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.


Na obecnom úrade


Program:


1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2016

5./ Záverečný účet obce - schválenie

6./ Investičné aktivity

7./ Príprava 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci

8./ Rôzne

9./ Diskusia

10./ Záver
2./ Určenie overovateľov zápisnice – Hvasta, Frágnerová


3./ Kontrola plnenia uznesení – žiadne uznesenie nepodlieha kontrole


4./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2016 – hlavná kontrolórka prečítala svoje stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2016.


5./ Záverečný účet obce – schválenie -81

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

  1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške +7.107,25€.

  2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 58.272,13€ (10% je 710,72€) a z rezervného fondu použiť kapitálové výdavky:

- 21.000.-€ poľné cesty (schválené v rozpočte na rok 2017)

- 10.000.-€ chodník (schválené v rozpočte na rok 2017)

- 6.000.-€ multifunkčné ihrisko (schválené v rozpočte na rok 2017)

- 21.561,41.-€ použitie určí obecné zastupiteľstvo

  1. / Investičné aktivity -

  • starosta obce informoval prítomných o vyasfaltovaní časti chodníka od č.d. 146 (Dragulová Mária)– č.d 155 (obecný úrad),

  • ďalej informoval o vybetónovaní chodníka od č.d. 1 (Martin Sabo) - č.d. 19 (Ján Leškanič – krčma),

  • v ďalšom poinformoval o výstavbe poľných ciest,

  • ako aj o výstavbe kanalizácie v Malom Ruskove (ešte sa nezačalo s výstavbou)

  • a o výstavbe multifunkčného ihriska.

Uvedené zobrali poslanci na vedomie.7./ Príprava 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci – v tomto bode informoval starosta obce o zabezpečení „Cezpoľného behu“, jeho organizácie, odmeňovaní súťažiacich. Ďalej informoval o organizácii „Nohejbalu“ , občerstvení a odmeňovaní súťažiacich. Detské atrakcia na detskom ihrisku zabezpečí Radoslav Leškanič a v areáli materskej školy budú pripravené jednoduché súťaže pre deti, ako aj občerstvenie pre deti.

Guľáš sa začne vydávať za materskou školou o dvanástej hodine.

Vystúpenie Kristíny sa začne o 15 tej hodine na futbalovom ihrisku, kde bude postavené pódium.

V salóniku KD bude v sobotu prichystané občerstvenie pre hostí.

V nedeľu budú oslavy pokračovať svätou liturgiou. Po nej bude v kultúrnom dome lávnostný obed za účastí pozvaných rodákov a hostí.

Na futbalovom ihrisku popoludní, podľa pozvánky vystúpia – mužská spevácka skupina „Parobci z Dvorianok“, Fsk „Komanička“ a FS Zemplín Michalovce.8./ Rôzne – starosta obce požiadal prítomných o schválenie kúpy mulčovača.


82

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s kúpou mulčovača.
- starosta obce informoval o certifikácii detských ihrísk.


9./ Diskusia – Ing. Leškanič požiadal o dotáciu 300.-€ pre vyplatenie cimbalovky, ktorá im bude robiť hudobný doprovod pri vystúpení na Dňoch obce.


832

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Fsk Komanička vo výške 300.-€

10./ Záver – keďže zo strany poslancov neboli žiadne podnety a pripomienky, starosta obce poĎakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná z osemnásteho zasadnutia