Zápisnica napísaná z dvadsiateho zasadnutia PDF Vytlačiť
Štvrtok, 22 Marec 2018 13:34

 

Zápisnica napísaná z dvadsiateho zasadnutia

OZ zo dňa 13.12.2017


Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 6 poslanci, referentky obce a hlavná kontrolórka a Ing. Jaroslav Leškanič. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.


Program:

 1. Otvorenie

 2. Určenie overovateľov zápisnice

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II. polrok 2018

 5. Investičné akcie v roku 2017

 6. Odmena za internet, rozhlas - schválenie

 7. Plán investičných akcií v roku 2018

 8. Rôzne

 9. Diskusia

 10. Záver

Prítomní poslanci schválili program s tým, že body 4. a 5. budú z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky zo začiatku zasadnutia prehodené.


 1. Určenie overovateľov zápisnice - Švec, Hvasta


 1. Kontrola plnenia uznesení -žiadne uznesenie nepodlieha kontrole.


 1. Investičné akcie v roku 2017 – starosta obce informoval prítomných o investičných akciách v roku 2017.

 • realizácia výstavby poľných ciest – Lipová ulica, Jarková ulica

 • cesty Malý Ruskov

 • rekonštrukcia chodníkov od s.č. 1-19 a 155-146

 • výstavba kanalizácie v Malom Ruskove , problémy a nedostatky pri výstavbe. ( požiadavka SSC vydláždenie priekop v Malom Ruskove)

 • rekonštrukcia elektrických rozvodov vrátane podperných bodov – výmena neizolovaných vodičov za káblové vedenie ( realizovalo VSD) a s tým súvisiace práce na odstránení obecného rozhlasu, internetu a vianočných ozdôb+prekládka rozvádzača verejného osvetlenia

 • výstavba multifunkčného ihriska vo Veľkom Ruskove

 • prekrytie strechy na budove materskej školy

Uvedené informácie zobrali prítomní poslanci na vedomie


4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II. polrok 2018 – hlavná kontrolórka obce predniesla návrh kontrolnej činnosti na rok 2018.


87


NavrhovateľČonka


Hvasta


Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Ján Borovský

za

x

x

-

x

x

x

x

Termín:


proti-

Podpis starostu:


zdržal sa-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2018. 1. Odmena za internet, rozhlas schválenie – starosta obce informoval prítomných o aktivitách Jaroslava Štefanka ohľadom zabezpečenia vzdušnej internetovej siete, odstránenia káblového pripojenia v časti obce, kde bola rekonštrukcia elektrického vedenia. V tejto súvislosti navrhol Jaroslavovi Štefankovi odmenu 500e za vykonané práce, ktoré realizoval vo svojom voľnom čase.88


Navrhovateľ


Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:

Ing. Ján Borovský

za

x

x

-

x


x

x

Termín:


proti-

Podpis starostu:


zdržal-


xPoslanci obecného zastupiteľstva schvaľuje odmenu vo výške 500€ Jaroslavovi Štefankovi za uskutočnené práce pri rekonštrukcii internetovej siete.


 1. Plán investičných akcií v roku 2018 – starosta informoval o pripravovaných investičných akciách na rok 2018.

- rekonštrukcia chodníkov na Lipovej ulici a Novej ulici - výzva

- výzva na rekonštrukciu kultúrneho domu v Malom Ruskove - výzva

- rekonštrukcia autobusových zastávok (6 ks) – MASK

- rekonštrukcia podlahy v kultúrnom dome vo Veľkom Ruskove – MASK

- dokončenie rekonštrukcie obecného rozhlasu a internetovej siete

- vydláždenie priekop v Malom Ruskove

- rekonštrukcia materskej školy – výzva výzva

- multifunkčné ihrisko – výstavba osvetlenia

- rekonštrukcia (vynovenie) verejného osvetlenia

- výstavba studní na futbalovom ihrisku

 • strava pre dôchodcov -

 • Ing. Juraj Štefanko navrhol upraviť hroby na cintoríne, v tom zmysle, že sa pripravia hroby na pochovávanie v novom rade. Hroby budú len s epitafnou doskou, bez múrika a platní.

Tieto informácie zobrali poslanci na vedomie.


 • Zberný dvor – starosta informoval prítomných o možnosti vytvorenia zberného dvora. Za projekt a spracovanie žiadosti je suma 12.000€. Poslanci navrhli zapojiť do projektu aj blízke dediny Čeľovce a Plechotice. Po dlhšej diskusii dal o tomto starosta hlasovať.89


Navrhovateľ


Čonka

Hvasta

Loća

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:

Ing. Ján Borovský

za-

Termín:


proti-

x

x


x

Podpis starostu:


Zdržal sa

x

x

-x


Prítomní poslanci neschválili zriadenie zberného dvora. 1. Rôzne – Jaroslav Štefanko prečítal správu o činnosti internetového združenia. Uvedenú informáciu zobrali prítomní poslanci na vedomie.


- starosta obce navrhol nákup zábavnej pyrotechniky na polnočný ohňostroj 31.12.2017 v sume 400€. O nákupe zábavnej pyrotechniky dal hlasovať.

90


Navrhovateľ


Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:

Ing. Ján Borovský

za

x

x

-

x

x

x

Termín:


proti-

Podpis starostu:


Zdržal sa-


xPoslanci OZ schvaľujú nákup zábavnej pyrotechniky v sume 400€. • starosta obce informoval prítomných,že poveril hlavnú kontrolórku k úprave rozpočtu.
91


Navrhovateľ


Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:

Ing. Ján Borovský

za

x

x

-

x

x

x

x

Termín:


proti-

Podpis starostu:


Zdržal sa-

Poslanci poverujú starostu obce úpravou rozpočtu r. 2017. 1. Diskusia – v diskusii vystúpil ako hosť zasadnutia Ing. Jaroslav Leškanič – vedúci FS Komanička so žiadosťou o dotáciu pre folklórny súbor vo výške 1000€. Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o poskytnutí dotácie.92


Navrhovateľ


Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:


Za

x

x

-

x

x

x

x

Termín:


proti-

Podpis starostu:


Zdržal sa-

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú poskytnutie dotácie FS Komanička vo výške 1000.€


 • potom informoval starosta obce o prerezávke smrekov vo farskej záhrade s tým, že stromčeky si vezmú obyvatelia obce do domácnosti, ako aj do gr. kat. chrámu a rímsk. kat. kostola v Malom Ruskove ku skrášleniu Vianoc.

 • Zástupca starostu RNDr. Švec navrhol poslancom schválenie odmeny starostovi obce – navýšenie platu za mesiac december o 30%. O navrhovanom dal zástupca starostu hlasovať.93


Navrhovateľ


Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:


Za

x

x

-

x

x

x

x

Termín:


proti-

Podpis starostu:


Zdržal sa-

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú navýšenie platu starostu obce za mesiac december 2017 o 30%.

< Predošlý   Nasledujúca >
 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná z dvadsiateho zasadnutia