Zápisnica napísaná z dvadsiateho prvého zasadnutia PDF Vytlačiť
Štvrtok, 22 Marec 2018 13:34

Zápisnica napísaná z dvadsiateho prvého zasadnutia

OZ zo dňa 6.2.2018


Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 6 poslanci, referentky obce, hlavná kontrolórka a Ing.Malina, ako hosť. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.


Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Odsúhlasenie nájomnej zmluvy 1/2018NZ – orná pôda, pč. 1254 medzi Ing. Ján Popreňak - Obec Nový Ruskov

5./ Schválenie kúpnej zmluvy 1/208KZ medzi Ing. Ján Popreňak – Obec Nový Ruskov

6./ Odsúhlasenie zriadenia kanalizačnej prípojky pre s.č. 1 – Malý Ruskov, ako protihodnota za zriadenie vecného bremena pre umiestnenie ČS II.

7./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2018

8./ Návrh rozpočtu na rok 2018 - schválenie

9./ Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole za rok 2017

10./ Strava pre dôchodcov

11./ Schválenie smernice pre poskytovanie finančného príspevku na dodávku stravy pre dôchodcov

12./ Odsúhlasenie výkupu pozemkov pod verejným priestranstvom v Malom Ruskove

13./ Rôzne

14./ Diskusia

15./ Záver

Starosta navrhol doplniť bod ohľadom prejednania zriadenia zberného dvora v obci. K doplnenému bodu sa vyjadri Ing. Malina. Poslanci schválili doplniť bod a zaradiť ho na začiatok rokovania.


  1. Určenie overovateľov zápisnice - Jaroslav Štefanko, Martina Frágnerová


  1. Kontrola plnenia uznesení- žiadne uznesenie nepodlieha kontrole.


Doplnený bod – Ing. Malina predstavil prítomným plán zberného dvora aj s finančnými nákladmi. Keďže by šlo o veľkú investíciu, kde je potrebná finančná spoluúčasť obce, ako aj ľudské zdroje. Keďže pre obce by to bolo finančne veľmi náročné a nevýhodné, poslanci sa rozhodli, že sa o tomto bode nebude hlasovať.

  1. Odsúhlasenie nájomnej zmluvy 1/2018NZ – orná pôda, p.č. 1254 medzi Ing. Jánom Popreňákom a obcou Nový Ruskov - ide o prenájom pozemkov o výmere 2041 m2 , KN- E, k.ú. Malý Ruskov, za nájomné 1€ /rok. Predmetná nehnuteľnosť sa prenajíma do roku 2050. Nájomný vzťah platí dňom podpisu zmluvy a nadobúda účinnosť po zverejnení na obecnej internetovej stránke.94


Navrhovateľ


Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:


Za

x

x

x

x

x

x

-

Termín:


proti-

Podpis starostu:


Zdržal sa-

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú nájomnú zmluvu č. 1/2018 medzi nájomcom – Ing. Jánom Popreňákom a prenajímateľom – Obcou Nový Ruskov. Nehnuteľnosť na LV č. 611, KN-E, ostatné plochy, výmera 2041 m2 sa obci Nový Ruskov prenajímajú za nájomné 1€/rok do roku 2050.


5./ Schválenie kúpnej zmluvy 1/208KZ medzi Ing. Jánom Popreňákom - Obec Nový Ruskov – ide o nákup pozemkov v k.ú. Malý Ruskov, TTP – 193 m2, OP – 26 m2, za kúpnu cenu 0,50€/m2 – 109,50€.
95


Navrhovateľ


Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:


Za

x

x

x

x

x

x

-

Termín:


proti-

Podpis starostu:


Zdržal sa-

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú kúpnu zmluvu č. 1/2018 medzi predávajúcim Ing. Jánom Popreňákom a obcou Nový Ruskov. Kúpa sa týka pozemkov na LV č. 611, KN-E, k.ú. Malý Ruskov, TTP – 193 m2, p.č. 133/2 a OP - 26 m2, p.č. 181/1 za kúpnu cenu 5000€/ 1 ha (0,50€/1 m2.), čo činí 109,50€.


6./ Odsúhlasenie zriadenia kanalizačnej prípojky pre s.č. 1 – Malý Ruskov, ako protihodnotu za zriadenie vecného bremena pre umiestnenie ČS II. - starosta obce obce oboznámil prítomných poslancov o probléme umiestnenia ČS II. na pozemku Ing. Jána Bessenyeyho. Navrhol zriadiť kanalizačnú prípojku k rodinnému domu, ako určitú protihodnotu. O tomto dal hlasovať.96


Navrhovateľ


Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:


Za

x

x

x

x

x

x

-

Termín:


proti-

Podpis starostu:


Zdržal sa-

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením kanalizačnej prípojky pre rodinný dom so s.č. 1, ako protihodnotu za zriadenie vecného bremena pre umiestnenia ČS II.


7./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019-2020 – Ing. Monika Hudáčková , hlavná kontrolórka obce prečítala stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019-2020 a doporučila schváliť tento návrh. Uvedené stanovisko zobrali poslanci na vedomie.


  1. Návrh rozpočtu na rok 2018 - schválenie – poslanci obecného zastupiteľstva dostali emailom návrh rozpočtu na rok 2018, ako aj návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020 s vysvetlením jednotlivých položiek. Keďže k návrhu rozpočtu nemali žiadne pripomienky, starosta dal o rozpočte hlasovať.97


Navrhovateľ


Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:


Za

x

x

x

x

x

x

-

Termín:


proti-

Podpis starostu:


Zdržal sa-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2018, ako aj viacročný rozpočet na roky 2019 a 2020.  1. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole za rok 2017 – Ing. Monika Hudáčková oboznámila prítomných o vykonanej kontrole za rok 2017. Uvedené informácie zobrali prítomní poslanci na vedomie.


  1. Strava pre dôchodcov – starosta obce oboznámil prítomných o výsledkoch prieskumu dodávky stravy pre dôchodcov. Keďže záujem zo strany oslovených dôchodcov je, ide o cca 22 ľudí, obec bude realizovať dodávku jedla. Prvé obedy už dôchodcovia mali 5.2.2018.

  1. Schválenie smernice pre poskytovanie finančného príspevku na dodávku stravy pre dôchodcov – pracovníčka prečítala prítomným zásady v tomto znení:Z á s ad y

poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie pre dôchodcov obce Nový Ruskov

Článok č. 1

Úvodné ustanovenie

1. Stravovanie dôchodcov, poberateľov starobného dôchodku je služba, ktorú obec Nový Ruskov poskytuje v rámci svojho sociálneho programu, za podmienok stanovených týmito Zásadami poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie „ďalej len Zásady“.


2. Stravovanie je zabezpečené odberom stravy v kultúrnom dome vo Veľkom Ruskove, formou odberu v jednorázových nádobách.


3. Záujemca o stravovanie, ktorý splnil podmienky a je mu predmetná služba poskytovaná sa nazýva

stravník.


4. Poskytovanie stravovania nie je nárokovateľnou službou.

Článok č. 2


Predmet služby


1. Predmetom služby je poskytovanie hlavného jedla – obeda – stravníkovi. Obedy budú dodávané centrálne do kultúrneho domu vo Veľkom Ruskove, odkiaľ bude potrebné stravu osobne odobrať. Čas výdaja je od 11.30 do 11.50 hod. Obedy budú vydávané na základe objednávky, t.j. vo štvrtok každý záujemca dostane týždenný jedálny lístok, v ktorom si zaznačí vybraté jedlo na jednotlivé dni a nasledujúci deň v piatok tento jedálny lístok vráti, aby sa mohlo zabezpečiť centrálne objednanie obedov. Obedy budú vydávané na základe predloženia stravného lístka. Z toho dôvodu je potrebné zakúpiť si stravné lístky vopred v dostatočnom množstve na obecnom úrade v Novom Ruskove.

Hmotnosť hotovej porcie jedla musí z pohľadu príslušných noriem zodpovedať hmotnosti

hotovej porcie jedla pre dospelú osobu.Článok č. 3


Podmienky pre poskytovanie stravovania1. Žiadateľ o poskytovanie stravovania musí mať trvalý pobyt v obci Nový Ruskov, byť dôchodca (vek nad 65 rokov vrátane), poberateľ starobného dôchodku, nesmie mať

voči obci žiadne finančné záväzky a nie sú voči nemú vedené žiadne neukončené súdne alebo exekučné konania.


2. Príspevok sa neposkytuje občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkových dávok /starobný dôchodok, a zároveň pracujú a poberajú ďalší príjem zo zárobkovej činnosti.


3. Na príspevok nemá nárok občan, ktorý nemá vysporiadané záväzky voči obci po lehote splatnosti.


4. Záujem o poskytovanie stravovania musí byť nahlásený na obecnom úrade v Novom Ruskove.


5. Príspevok na stravu stravníka sa stanovuje 1€ na osobu a deň.

Výška stravného lístka je stanovená v hodnote 3 €, z toho záujemca uhrádza 2€/obed/deň a obec 1€/obed/ deň.

Ak stravník nespĺňa podmienku (vek nad 65 rokov vrátane) za obed platí celú sumu, 3€.


6. V prípade, že žiadateľ spĺňa podmienky stanovené týmito zásadami, stravník si zakúpi stravné lístky na obecnom úrade podľa záujmu o stravu, za zníženú cenu o príspevok obce.

7. Obecný úrad Nový Ruskov vedie evidenciu záujemcov o poskytovanie stravy,

a zabezpečuje vyúčtovanie stravy.


8. S dodávateľom stravy, ktorý spĺňa podmienky poskytovania stravy stanovené obcou Nový Ruskov bude uzatvorená zmluva o poskytovaní stravy na dobu neurčitú.


Článok č. 4


Osobitné ustanovenia


1. Bližšie informácie o spôsobe a forme dodávky stravy získa záujemca na obecnom úrade v Novom Ruskove.


2. Obec Nový Ruskov má právo zrušiť poskytovanie tejto služby u príslušného dodávateľa, ak dodávateľ prestane spĺňať legislatívne a iné predpoklady na dodávku stravy odberateľom.


3. Celková suma príspevku na stravovanie bude každoročne určená v rozpočte obce Nový Ruskov, následne bude upravený aj príspevok obce na stravu stravníka.


Článok č. 5


Prechodné a záverečné ustanovenia


Zásady poskytovania stravovania a príspevku na stravovanie nadobúdajú platnosť dňa 6.2.2018  uznesením č. 98/2018  obecným zastupiteľstvom v Novom Ruskove , účinnosť od 5.2.2018.

V Novom Ruskove , dňa 6.2.2018


Ing. Ján Borovský – starosta obce
98


Navrhovateľ


Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:


Za

x

x

x

x

x

x

-

Termín:


proti-

Podpis starostu:


Zdržal sa-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Zásady poskytovania stravovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov obci Nový Ruskov“.
  1. Odsúhlasenie výkupu pozemkov pod verejným priestranstvom v Malom Ruskove – starosta oboznámil prítomných o snahe vykúpiť pozemky pod verejným priestranstvom na p.č. 134/2 , 213 , 135/1, 135/3, 135/11, 135/21, 135/31, 450/2, 439/2 – trvalé trávne porasty, k.ú. Malý Ruskov. Momentálne prebieha jednanie s jednotlivými spoluvlastníkmi.99


Navrhovateľ


Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:


Za

x

x

x

x

x

x

-

Termín:


proti-

Podpis starostu:


Zdržal sa-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výkup pozemkov pod verejným priestranstvom v Malom Ruskove na p.č. 134/2 , 213 , 135/1, 135/3, 135/11, 135/21, 135/31, 450/2, 439/2 – trvalé trávne porasty, k.ú. Malý Ruskov za cenu 5000€/m2.


  1. Rôzne – v tomto bode starosta oboznámil poslancov o čistení Drieňovca v Malom Ruskove Povodím Bodrogu a Hornádu.


< Predošlý   Nasledujúca >
 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná z dvadsiateho prvého zasadnutia