fotky z obce

Zápis detí do MŠ a podmienky prijatia. PDF Vytlačiť
Štvrtok, 05 Apríl 2018 05:23

Zápis detí do MŠ a podmienky prijatia.

Milí rodičia! Srdečne Vás pozývame na zápis detí do MŠ Nový Ruskov v priebehu mesiaca MÁJ 2018.

Interný predpis pre prijímanie detí do materskej školy.

Legislatívne východiská
V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je materská škola súčasťou sústavy škôl, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzájomne na seba nadväzujúcich štátnych vzdelávacích programov a program ISCED 0 zabezpečuje predprimárne vzdelávanie.
Pri prijímaní detí do materskej školy riaditeľ vychádza z platnej legislatívy:
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov

Podmienky prijatia
Deti do materskej školy sa prijímajú na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom počas zápisu. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára dieťaťa.
Riaditeľ školy zverejní na budove školy a inom verejne dostupnom mieste /internet / v čase od 1.mája do 31. mája podmienky prijímania detí do materskej školy, miesto a termín podania žiadosti.
Deti sa prijímajú k začiatku školského roka ale aj v priebehu roka, ak to dovoľuje kapacita školy.
Prednostne sa prijímajú deti
- s odloženou povinnou školskou dochádzkou
- s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
- ktoré dovŕšili 5 rok veku a ostatné deti
- deti ktorých sú rodičia zamestnaní 
Ak sú vytvorené materiálne personálne a potrebné podmienky, môžu byť prijaté i deti:
- mladšie ako 3 roky
- so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami / stav dieťaťa: psychický, telesný, komunikačný /
Do triedy možno prijať najviac 2 deti so špeciálnymi potrebami – maximálny počet detí sa znižuje o 2 deti za každé dieťa.
Riaditeľ materskej školy ďalej: (§ 28 ods. 18 školského zákona)
- určuje po prerokovaní so zákonným zástupcom zaradenie dieťaťa do triedy a dĺžku adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace.
- rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
Ďalšie podmienky prijatia
Dieťa má mať: 
- základy sebaobsluhy
- dobrý zdravotný stav, ( psychický, telesný, komunikačný/, aby v dôsledku jeho závažného ochorenia a jeho prejavov neobmedzovalo výchovno – vzdelávací proces detí, bezpečnosť detí v MŠ, ako aj jeho samého, musí byť zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve /Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. 2016 – 8138/440:1 – 10A0/
- osvojené hygienické návyky , ODPLIENKOVANÉ
- návyky kultúrneho a spoločenského správania veku primeraného dieťaťa

Rozhodnutie
Riaditeľ materskej školy vydáva rozhodnutie o prijatí – neprijatí dieťaťa. Rozhodnutia v materskej škole sa vydávame k 30. 6. príslušného roka.
Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. (úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť

Podnikatelia obce