O vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Streda, 02 Máj 2018 05:40

Obec Nový Ruskov

 

 

NÁVRH

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2018

 

O vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Nový Ruskov

 

Obec Nový Ruskov podľa § 6 ods. 1 zákona SNR SR č. 369/1990 Z. z.. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a

pre územie Obce Nový Ruskov

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nový Ruskov v zmysle § 16 zákona 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určujú podmienky a vyhradzujú miesta na umiestnenie volebných plagátov na území obce Nový Ruskov.

 

 

Článok 1

Základné pojmy

 

Volebné plagáty v zmysle tohto nariadenia sú všetky materiály vhodné na vylepovanie, ktorých účelom je oboznámenie občanov s volebným programom politických strán a kandidátov vstupujúcich do volebnej kampane.

 

Článok 2

Miesto na vylepovanie volebných plagátov

 

1.      Obec Nový Ruskov týmto všeobecne záväzným nariadením vyhradzuje miesto, na ktorom možno v súlade so zákonom o volebnej kampani umiestňovať pred voľbami informácie politických subjektov vo volebných kampaniach výlučne na:

 

 

 

-        úradnej tabuli pred obecným úradom v časti obce Veľký Ruskov,

-         tabuli pri autobusovej zastávke pri gr. kat. chráme v časti obce Veľký Ruskov,

-        na tabuli pri autobusovej zastávke , pri č. d 65 v časti obce Veľký Ruskov,

-        úradnej tabuli v časti obce Malý Ruskov ,

-        tabuli pri autobusovej zastávke v časti obce Malý Ruskov

 

2.      Vylepovanie plagátov na ostatných priestranstvách obce nie je povolené.

 

3.      Za likvidáciu vylepených plagátov po ukončení volebnej kampane sú zodpovedné politické strany a koalície.

 

 

 

Článok 3

Dodržanie nariadenia a sankcie

 

1.      Za dodržanie ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné politické strany a koalície.

 

2.      Porušenie tohto nariadenia bude postihované podľa § 20 ods. 2 zákona 181/2004 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

 

 

Článok 3

Zrušovacie ustanovenie

 

1.      Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Nový Ruskov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove dňa..............., uznesením č. …...............

 

2.      Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nový Ruskov č. 2/2006 o vylepovaní plagátov zo dňa 5.10.2006.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Ján Borovský

                                                                                       starosta obce       

 

 

Návrh VZN vyvesený: 26.4.2018

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie O vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Nový Ruskov