Zápisnica napísaná z ustanovujúceho zasadnutia OZ PDF Vytlačiť
Piatok, 14 December 2018 11:28

Zápisnica napísaná z ustanovujúceho zasadnutia

OZ zo dňa 9.12.2018


Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 7 poslanci, hlavná kontrolórka, referentky obce a predsedníčka miestnej volebnej komisie. Starosta obce privítal príomných a otvoril zasadnutie.


Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva – predsedníčka miestnej volebnej komisie

4./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu

5./ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva

6. Vystúpenie novozvoleného starostu

7./ Vymenovanie zástupcu starostu obce

8./ Schválenie platu starostu obce

9./ Schválenie odmien poslancov

10./ Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

11./ Schválenie odmeny p. Jaroslavovi Štefankovi za spravovanie a údržbu internetovej sieta a za opravy obecného rozhlasu za rok 2018

12./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2019

13./ Rôzne

14./ Diskusia

15./ Záver


Zasadnutie sa začalo Štátnou hymnou Slovenskej republiky.


  1. Určenie overovateľov zápisnice – Jaroslav Štefanko, Rastislav Ferkanin


  1. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva – predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Paulína Puškášová oznámila prítomným výsledky volieb, konaných 10.11.2018


 

  1. Zloženie sľubu novozvoleného starostu – starosta obce zložil sľub, potvrdil ho svojim podpisom a predsedníčka MVK mu odovzdala Osvedčenie o zvolení.


  1. Zloženie sľubu poslancov - poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub, potvrdili ho svojim podpisom a predsedníčka MVK zvoleným poslancom odovzdala Osvedčenie o zvolení.


Po odovzdaní osvedčení , predsedníčka MVK odišla.


  1. Vystúpenie novozvoleného starostu – starosta obce oboznámil prítomných o pláne investičných akcií na ďalšie štvoročné obdobie.  1. Vymenovanie zástupcu starostu obce – na návrh starostu poslanci zvolili za zástupcu starostu – starosta v zmysle zákona o obecnom zriadení vymenoval za svojho zástupcu Jaroslava Štefanka.


  1. Schválenie platu starostu obce – hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných o úprave koeficientov pre určenie platov primátorov a starostov obcí. Následne na to poslanci určili plat starostu v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. a príslušnej novelizácie s navýšením o 60% jednorázovo v mesiaci december. Od januára 2019 poslanci určili plat starostu v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. a príslušnej novelizácie s navýšením o 40% mesačne.1


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Ing. Jána Borovského a v zmysle vyšie citovaného zákona a príslušnej novelizácie s navýšením o 60% jednorázovo v mesiaci december.2


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Ing. Jána Borovského od januára 2019 v zmysle vyššie citovaného zákona a príslušnej novelizácie s navýšením o 40%.9./ Schválenie odmien poslancov - poslanci prerokovali aj odmeňovanie poslancov. Navrhli schváliť odmenu za každé zúčastnené zastupiteľstvo vo výške 30€/maximálne 6 zasadnutí v roku. Rokovali aj o zvýšení odmeny zástupcovi starostu obce, a to na 35 € za každú účasť na zastupiteľstve, max. 6 zasadnutí v roku.

3


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove určuje poslancom za každé zúčastnené zastupiteľstvo 30 €/max. 6 zasadnutí v roku, ako aj zvýšenú odmenu zástupcovi starostu obce, a to 35 € za každú účasť na zastupiteľstve/max. 6 zasadnutí v roku . 

10./ Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva - starosta navrhol prítomným poslancom plán zasadnutí na nasledujúce obdobie, a to v zmysle zákona raz za tri mesiace alebo operatívne podľa potreby. Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať.


4


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove schvaľuje plán zasadnutí v nasledujúcom období, a to v zmysle zákona raz za tri mesiace, alebo operatívne podľa potreby.11./ Schválenie odmeny p. Jaroslavovi Štefankovi za spravovanie a údržbu internetovej sieta a za opravy obecného rozhlasu za rok 2018 - v tomto bode starosta obce navrhol odmenu p. Jaroslavovi Štefankovi za spravovanie a údržbu internetovej siete a opravy rozhlasu po drôte v obci, a po porade s poslancami ju určili vo výške 1000.-€. O tomto dal následne hlasovať.


5


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x


x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa

xPoslanci OZ schvaľujú odmenu p. Jaroslavovi Štefankovi za spravovanie a údržbu internetu a opravy rozhlasu po drôte v obci, vo výške 1000.-€.


12./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2019 – hlavná kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019.

Následne o ňom dal starosta obce hlasovať. poslanci OZ schvaľujú plán kontrolnej činnosti na rok 2019.


6


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Poslanci OZ schvaľujú plán kontrolnej činnosti na rok 2019.


13./ Rôzne -

  • v tomto bode informoval starosta prítomných o problémoch s firmou, ktorá v obci vyváža odpad. Všetko je to v štádiu riešenia, no v budúcnosti sa obec nevyhne zvyšovaniu poplatkov za vývoz odpadu.

  • Ďalej starosta oboznámil prítomných o problémoch pri výstavbe kanalizácie v Malom Ruskove, načo poslanci obecného zastupiteľstva požiadali starostu o zrušenie zmluvy so stavebným dozorom, z dôvodu neplnenia si povinností. Následne dal starosta hlasovať o zrušení zmluvy s Michalom Davalom – stavebný dozor Nový Ruskov – kanalizácia.


7


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Poslanci OZ schvaľujú zrušenie zmluvy na výkon stavebného dozoru na stavbe Nový Ruskov – kanalizácie p. Michalovi Davalovi.  • Starosta oboznámil poslancov o tradičnom nákupe pyrotechniky na oslavu príchodu Nového roku 2019 do oboch časti obce. Po krátkej diskusii dal hlasovať o nákupe pyrotechniky.8


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Poslanci OZ schvaľujú náku zábavnej pyrotechniky na oslavu príchodu Nového roku 2018 v celkovej sume 400€ (200€ Veľký Ruskov, 200€ Malý Ruskov).


14./ Diskusia – pán poslanec Varga upozornil, že na chodníku pri čísle domu 97 a pri vedľajšom pozemku je veľké množstvo lístia zo stromov. Starosta prisľúbil, že v pondelok túto časť pôjdu upratať aktivační pracovníci.


15./ Záver - keďže zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.Overovatelia:


Jaroslav Štefanko - …................................


Rastislav Ferkanin - …...............................


 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná z ustanovujúceho zasadnutia OZ