Zápisnica napísaná z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva 16.5.2019 PDF Vytlačiť
Pondelok, 16 September 2019 05:06

Zápisnica napísaná z 3. zasadnutia

obecného zastupiteľstva 16.5.2019Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 7 poslanci, hlavná kontrolórka, referentka obce a hostia. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.


Program:


1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Prejednanie sťažnosti Ing. Juraja Leškaniča

4./ VZN o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Nový Ruskov - úprava

5./ VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nový Ruskov

6./ Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018

7./ Záverečný účet obce za rok 2018

8./ Žiadosť fy Agroprodukt s.r.o.

9./ Futbalový turnaj + sprievodné akcie

10./ Investičné akcie pre rok 2019

11./ Rôzne

12./ Diskusia

13./ Záver


2./ Určenie overovateľov zápisnice - Hvasta, Serbin


3./Prejednanie sťažnosti Ing. Juraja Leškaniča – Ing. Leškanič podal sťažnosť na obecný úrad dňa 1.4.2019 na p. Ladislava Barilu a Eriku Barilovú ohľadom nadmerného hluku , porušovania práv vlastníkov – rušenie zápachom a hlasným štekotom psov. Druhá strana - p- Barila a Barilová sa nedostavili na jednanie. Po prejednaní so sťažujúcou sa stranou sa prijal uzáver, aby obec danú problematiku postúpila na ...Veterinárnu správu do Trebišova. Sťažovateľ postúpi svoju sťažnosť na RÚVZ v Trebišove.

 

4./ VZN o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Nový Ruskov - úprava -


19


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Úprava VZN o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Nový Ruskov.

§ 2

Povinnosti občanov:

Vypúšťa sa čl. 2, 3, 5,

Nový čl. 5

Zakazuje sa vypúšťanie vody zo striech rodinných domov na chodníky a verejné komunikácie z dôvodu, že v zimnom období vzniká ľad a hozí nebezpečenstvo úrazu pri pohybe osôb po chodníku.

§4

Domové odpady:

Nové znenie čl. 1

Každá domácnosť je povinná vlastniť KUKA nádobu a všetok domový odpad separovať. Ak domácnosť nie je zapojená do separovaného zberu a ani žiadnym iným preukazateľným spôsobom nelikviduje odpad, t.j. nedáva vyvážať KUKA nádobu, zaplatí za „celoročný vývoz“. Výnimku v počte KUKA nádob tvorí domácnosť, kde žije jeden, najviac však dvaja obyvatelia v poproduktívnom veku. Aj tí však musia separovať odpad a vlastniť KUKA nádobu.


Nové znenie čl. 2

Organický odpad zo záhrad sú obyvatelia povinní likvidovať kompostovaním.


§8

Postihy:

Nové znenie čl.1

Za porušenie a nedodržiavanie ustanovení VZN č. 5 o ochrane verejného poriadku zelene v obci Nový Ruskov budú občania obce a iní porušovatelia, právnické osoby postihované podľa § 47 ods. 2 Zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch. Pokuta podľa závažnosti priestupku môže byť uložená až do výšky 200.-€. V prípade zistenia neoprávneného výrubu stromu, prípadne likvidácie koruny stromu bude okrem vyrubenia pokuty nariadená aj náhradná výsadba.


Vyvesené:

30.4.2019


Zvesené:15.5.2019

Ing. Ján Borovský

starosta obce

5./ VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nový Ruskov


20


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
NÁVRH

Obec Nový Ruskov na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 5 písm. a) bodu 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2019

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nový Ruskov 

Článok 1

Vymedzenie základných pojmov 

Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) sa rozumie:

 • Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len ,,prevádzkový čas“) je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti sprístupnená spotrebiteľom, t. j. v prevádzkarni sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby, v ktorej sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

 • Nočný pokoj je čas od 22.00 hod. do 06.00 hod. Ide o časový úsek dňa vyhradený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov obce, a to najmä na ochranu pred obťažovaním obyvateľov hlukom, hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom, svetlom, vibráciami a pod. nad mieru primeranú pomerom.

 • Hudobná produkcia je hudba určená na tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná technickým zariadením, živá hudba na počúvanie alebo koncertné vystúpenie, spev a pod.

 • Akustická hudba je hudba, ktorá používa hudobné nástroje, ktoré hrajú bez použitia zvukovej techniky, elektrických a elektronických nástrojov.

 • Prísluchová hudba je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi.

 • Uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v prevádzke, a to na základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ, prevádzkovateľ, poverená osoba), pričom nejde o verejne prístupnú akciu alebo verejne prístupné poskytovanie služieb v prevádzke.

 • Prevádzkovateľ prevádzky je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.

 Článok 2

Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 • Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod, ak nie je v odseku 4 tohto článku ustanovené inak.

 • V rámci všeobecného prevádzkového času si podnikateľ sám stanoví prevádzkový čas pre každú prevádzkareň.

 • Prevádzkový čas všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území obce zo dňa 31. 12. príslušného kalendárneho roka na 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzený.

 • Všeobecný prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb sa odchylne od odseku 1 tohto článku upravuje nasledovne v týchto prípadoch:

 • v prevádzkarňach predaja tovaru v obchode s predajom a podávaním alebo predaja a podávania alkoholu a v prevádzkarňach služieb s predajom a podávaním alebo predaja a podávania alkoholu, vo všetkých prípadoch len s akustickou alebo prísluchovou hudbou v časovom rozmedzí od 06.00 hod do 24.00 hod., okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 do 04.00 hod. nasledujúceho dňa;

 • prevádzkový čas v prevádzkarňach:

 • poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania,

 • s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných látok,

 • s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket,

 • s predajom tovaru – periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín,

 • s predajom tovaru účelovo určených najmä ako nočné maloobchodné predajne potravín a rozličného tovaru (večierky),

 • s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke (lekárne, predajne zdravotných pomôcok, ambulancie a pod.)

ako časovo neobmedzený;

 • v prevádzkarňach služieb v rámci akcií pre uzavretú spoločnosť do 24.00 hod. okrem:

 • svadby a stužkové slávnosti budúcich maturantov a pod.

 • firemné večierky

 • rodinné akcie usporadúvané v stravovacích zariadeniach s prípravou a výdajom teplej stravy

je prevádzkový čas časovo neobmedzený;

 • v prevádzkarňach s hudobnou produkciou, ktoré organizujú hudobné koncerty, diskotéky, tanečné zábavy a plesy sa stanovuje od 06.00 hod. do 24.00 hod. okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 hod. do 04.00 hod. nasledujúceho dňa;

 • prevádzkový čas v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami je časovo neobmedzený.

 • Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, pričom v reštauračných prevádzkach prispôsobí činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po uplynutí prevádzkového času.

 • Prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto článku môže obecné zastupiteľstvo určiť konkrétnej prevádzke na základe odôvodnenej žiadosti podnikateľa.

 • Do doby schválenia žiadosti obecným zastupiteľstvom môže byť prevádzkareň otvorená v rámci prevádzkového času určeného týmto nariadením.  

Článok 3

Prechodné ustanovenia 

 • V prípade, ak podnikateľ nemá pre prevádzkareň obchodu alebo prevádzkareň služieb stanovený prevádzkový čas v rozsahu všeobecného prevádzkového času určeného v článku 3 druhej časti tohto nariadenia, je povinný v lehote 30 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vykonať úpravu tohto prevádzkového času podľa tohto nariadenia.

 • Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia strácajú platnosť a účinnosť individuálne rozhodnutia o schválení, predĺžení alebo inej zmene nočného prevádzkového času v prevádzke.

 Článok 4

Záverečné ustanovenia 

 • Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Nový Ruskov bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Novom Ruskove dňa 16.5.2019

 • Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce, t. j. ........................

 

............................................................
starosta obce


Návrh tohto VZN

Vyvesený: 30.4.2019

Zvesený: 15.5.2019
6./ Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018 – hlavná kontrolórka predniesla stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018, uvedené zobrali poslanci na vedomie.


7./Záverečný účet obce za rok 2018 -


21


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.


Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.


1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške

+ 1.212.594,62 EUR,

2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia použiť na:

- vysporiadanie schodku finančných operácií v sume 1.163.967,41 €,

- tvorbu rezervného fondu v sume 48.627,21 € (povinná tvorba 10 % = 4.862,72 €), t.j.


na kapitálové výdavky zostáva 43.764,49 €:

 • v rozpočte sme rátali s predbežnou sumou 25.000,- € na: - materská škola, kultúrny dom Malý Ruskov, chodník a autobusová zastávka,

 • zvyšok 18.764,49 € je potrebné určiť účel použitia - OZ8./ Žiadosť fy Agroprodukt s.r.o. - starosta oboznámil prítomných so žiadosťou fy Agroprodukt s.r.o. o prenájom p .č. 2037 v k.ú. Veľký Ruskov, na ktorej má byť vybudovaná poľná cesta P 5. Žiadateľ udáva, že danú poľnú cestu chce vybudovať tak, aby sa nevynášalo blato pri pohybe techniky na cestu P 1. Cesta by sa mala upraviť tak, aby bola prejazdná pre auta a cyklistov aj v prípade neprijaznivého počasia, s tým že žiadateľ chce v nočných hodinách cestu uzatvárať rampami na obidvoch koncoch, aby nebol možný pohyb cudzích osoôb s vozidlami v nočných hodinách, keď dochádza k rozkrádaniu majetku danej firmy. V rámci diskusie navrhol p. Jaroslav Štefanko, aby obec prejednala možnosť zámeny tejto parcely za inú s Pozemkovým úradom v Trebišove.

Po zistení, že po danej komunikácii sa pohybujú aj ďalší poľnohospodári, je táto alternatíva neaktuálna a je potrebné sa vrátiť k pôvodnému návrhu.


9./ Futbalový turnaj + sprievodné akcie – starosta obce informoval poslancov o príprave futbalového turnaja „Ruskovčan“ v obci Nový Ruskov dňa 27.7.2019 a zároveň v tomto termíne sa uskutoční cezpoľný beh „Ruskovská deviatka“. Súčasťou akcie budú aj atrakcie a súťaže pre deti. Občerstvenie pre hostí i miestnych bude formou predajných stánkov. Na túto akciu bude spracovaná žiadosť o dotáciu z KSK. Uvedené zobrali prítomní poslanci na vedomie.

10./ Investičné akcie pre rok 2019 -


 • chodník od č. d. 30 po č. d. 147 druhá časť je ukončená, zabezpečuje sa odpratanie zvyšných materiálov.

 • Kanalizácia Malý Ruskov – starosta obce informoval prítomných o tom, že obec na pokračovanie výstavby kanalizácie v Malom Ruskove pre rok 2019 nezískala dotáciu z envirofondu,

 • sídlisko Lúčky – investori majú kompletné povolenie na výstavbu kanalizácie a vodovodu, rieši sa zmena stavby pred dokončením ohľadom kanalizačných prípojok a taktiež majú stavebné povolenie na rozvody elektrickej energie, plynu a výstavbu cesty. Viditeľný posun by mal byť už v tomto roku,

 • kultúrny dom Malý Ruskov – v minulom roku obec ostala pod „čiarou“. Podľa informácie od ministerky pôdohospodárstva pre tento rok by sa podávanie na tieto výzvy nemalo opakovať, ale ministerstvo sľúbilo posunúť čiaru úspešnosti nižšie, tým pádom by mala obec získať finannčné prostriedky na plánovanú rekonštrukciu.

 • Kompostovisko – starosta obce informuje odobrenie funcie kompostoviska odborom ŽP za lesíkom, zabezpečuje sa úprava tohto priestoru.

 • Kultúrny dom Veľký Ruskov – vrámci výziev pre regionálny rozvoj by sa mala upraviť podlaha v KD podľa pôvodného zámeru a starosta obce navrhol pri tejto príležitosti zabudovať podlahové kúrenie. O tomto dal hlasovať. Zároveň informoval, že sa vrámci možností (nepriaznivé počasie) svojpomocne realizujú úpravy kultúrneho domu pre presťahovanie MŠ. V súčastnosti sú osadené mreže na bočnom balkóne, na prvom okne.


22


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabudovaním podlahového kúrenia , súvisiaceho s úpravou podlahy v kultúrnom dome vo Veľkom Ruskove podľa pôvodného zámeru, vrámci výziev pre regionálny rozvoj. • tepelné čerpadlá – projekt na realizáciu tepelných čerpadiel pre vykurovanie MŠ, Kd a OcÚ je v štádiu schvaľovania.

 • Autobusové zastávky – podľa dostupných informácii autobusové zastávky v rámci projektu regionálneho rozvoja by mali byť realizované v druhej etape, zrejme v roku 2020.

 • materská škôlka – obecný úrad vyvíja úsilie pre zabezpečenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu MŠ. Vzhľadom k možnosti využitia tepelných čerpadiel na vykurovanie, bolo prepracované vykurovanie MŠ na podlahové kúrenie. Ďalej starosta podotkol, že v prípade, ak sa nepodarí najneskôr v roku 2020 zabezpečiť finančné prostriedky na rekonštrukciu MŠ , odporúča koncom roku 2020 zbúrať svojpomocne budovu MŠ a začať výstavbu novej vrámci vlastných možností, čo znamená, finančné zaťaženie i časové predĺženie prác. Konkrétne kroky budú musieť byť prejednané v zastupiteľstve.

 • Starosta obce informoval prítomných, že na mimoriadnom výjazdovom zasadnutí vlády v Trebišove obec získala dotáciu 13.000 € , na asfaltovanie priestoru pred cerkvou a vjazdy po ľavej strane smerom na Sečovce (od cerkvi po č.d. 146).

 • ďalej starosta obce informoval, že sa pripravuje žiadosť na rekonštrukciu cesty poza parčík, vrátane vjazdov (podľa výšky získanej dotácie).

Bolo odsúhlasené podanie žiadosti.


23


Navhovateľ


Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný


Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.


proti
Podpis starostu


Zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podaním žiadosti na rekonštrukciu cesty poza parčík, vrátane vjazdov (podľa poskynutej dotácie).


 • Chodník Nová a Lipová ulica, by mal byť obdobne, ako KD v Malom Ruskove poriešený vrámci podanej žiadosti.


11./ Rôzne -


 • poslanec Jaroslav Štefanko predložil návrh projektu budovania budovania a ochrana povodia Drahňovca. Poslanec Štefanko navrhoval vybudovať ochranné pásmo povodia Drahňovca na p .č. 1247 vo výmere 13084 m2, p.č. 1242 vo výmere 5742 m2, p.č. 1248 vo výmere 3587 m2. Realizácia ochranného pásma povodia toku Drahňovec v zmysle scháleného MUSES-u na projekt pozemkových úprav. Výsledkom má byť trvalý trávny porast bez intenzívnej poľnohospodárskej činnosti s vodozádržnou a ekologickou funkciu na p.

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica napísaná z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva 16.5.2019