ZÁPISNICA Z 5. zasadnutia oz PDF Vytlačiť
Streda, 30 Október 2019 00:00

Zápisnica napísaná  z 5. zasadnutia

obecného zastupiteľstva 9.10.2019

 

 

         Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 7 poslanci, hlavná kontrolórka, referentky obce a hosť. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.

 

Program:

 

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Budova MŠ

4./ Žiadosť fy Agroprodukt s.r.o. o prenájom parcely

5./ Príprava mesiaca úcty k starším

6./ Príprava Mikuláša

7./ Vianočné osvetlenie

8./ Investičné akcie pre budúce obdobie

9./ Zmena finančného pásma na nákup potravín a jedlo stravníkov MŠ

10./ Rôzne

11./ Záver

 

2./ Určenie overovateľov zápisnice  -  Štefanko, Ferkanin

 

3./ Budova MŠ – starosta obce otvoril tému budova MŠ s tým, že v predchádzajúcom období zvolal v prvom rade užšiu skupinu ľudí, ktorí sa k budove MŠ mali vyjadriť. Jednalo sa v prvom rade o architektku – Ing. Eva Kutašovú, poslanca Šveca, pani riaditeľku K.Cifraničovú, zástupcu starostu Štefanka a starostu. Na tomto stretnutí sa upresnili požiadavky na budovu a zároveň sa dohodlo, aby sa budova situovala v zadnej časti pozemku, teda aby začínala za múrom šatne pre kuchárku. To znamená, že je potrebné zbúrať kotolňu a bývale latríny. Budova by pokračovala ďalej smerom na západ. Na základe týchto upresnení Ing. Eva Kutašová spracovala dispozičné riešenie navrhovanej stavby pre potreby ďalšieho rozhodovania zastupiteľstva. Na to starosta obce predložil spomínané dispozičné riešenie, ktoré už po dodaní bolo skenované a zaslané všetkým poslancom. V danej  problematike sa rozvinula diskusia o potrebe tejto výstavby, nákladoch a spôsobe financovania. Kontrolórka obce na otázku možnej výšky úveru odpovedala, že maximálna výška úveru je cca 175 tis. EUR. Starosta obce podotkol, že otázku úveru by bolo vhodné riešiť, ako poslednú alternatívu v prípade akútneho nedostatku financíí pre konkrétnu časť výstavby. Doporučil, aby v prvom kroku obec z vlastných peňazí vrámci rozpočtu pripravila finacovanie spodnej stavby, tj. základy, solkel, deka, vrátane prípravy pre zdravotechniku, prípadne elektro, v hodnote cca 20 – 25.tisíc EUR. Ďalšie peniaze sa budú riešiť podľa možností z mimorozpočtových zdrojov, priebežne už počas prípravy PD za predpokladu, že obecné zastupiteľsto túto akciu schváli. V prípade, že nie, bude nutné urobiť aspoň základné práce pre udržanie chodu budovy. Po dlhosiahlej diskusii dal starosta obce hlasovať s týmto výsledkom.

 

 

 

 

 

29

 

Navhovateľ

 

Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný

 

Za

x

 

 

x

x

x

x

Termín.

 

proti

 

 

 

 

 

 

 

Podpis starostu

 

Zdržal sa

 

x

x

 

 

 

 

OZ schvaľuje výstavbu MŠ západnej časti terajšej budovy na p.č. 3/9, 3/10 a poveruje starostu zabezpečením vypracovania PD a následne zabezpečením stavebného povolenia na danú stavbu.

 

4./ Žiadosť fy Agroprodukt o prenájom parcely – vzhľadom na to, že fy Agroprodukt s.ro. nezaujala stanovisko k návrhu obce, ani sa nezúsastnila dnešného zasadania, žiadosť sa neprerokovávala.

 

 

5./ Príprava mesiaca úcty k starším – starosta obce informoval o termíne realizácie Mesiaca úcty k starším, a to 20.10.2019 o 16.00 v kultúrnom dome vo Veľkom Ruskove. Kultúrny program zabezpečí Fsk Komanička a Mihaľovski heligonkári. Starosta obce požaduje, aby sa na danej akcii zúčastnili všetci poslanci aj s partnerkami.

 

6./ Príprava Mikuláša – starosta obce informoval o príprave Mikuláša . Doporučil aby to bolo realizované zaužívanou formou. Tj. vo Veľkom Ruskove v gréckokatolíckom chráme a v Malom Ruskove v rímskokatolíckom chráme. Keďže zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky starosta obce prešiel na ďalší bod.

 

7./ Vianočné osvetlenie – starosta obce pripomenul, že minulý rok sa prikúpili nejaké ozdoby, takže aj toho roku by bolo dobré hlavne preveriť osvetlenie stromčeka v Malom Ruskove a poopravovať nefunkčné ozdoby tak, aby bola zabezpečená vianočná výzdoba.

Poslanci nemali k uvedenému návrhu starostu obce žiadne zásadné pripomienky.

 

8./ Investičné akcie pre budúce obdobie -

Po  otvorení bodu starosta pripomenul investičné akcie najprv z roku 2019

-        oprava asfaltových vjazdov a komunikácie na cintoríne – zrealizované

-        verejné osvetlenie obidvoch obcí – v štádiu realizácie

-        Investičné akcie vrámci MAS – podlaha KD Veľký Ruskov  - podaná žiadosť a zrealizované verejné obstarávanie. Predpoklad akcie v jarných mesiacoch 2020. Druhá časťvrámci MAS – autobusové zastávky – realizácia r. 2020, 2021.

-         KD Malý Ruskov  - Výzva č. 7.24 – pridelené finančné prostriedky v hodnote 142.713,84€. Zo strany obce bola podpísaná zmluva a zaslaná na PPA Bratislava na podpis.

-         Hroby – starosta obce navrhol, aby obce pripravila v každej časti obce dva až tri hroby, ktoré by boli vyložené betónovými dielcami, zakryté a v prípade potreby by si záujemca príslušný hrob odkúpil v cene výkopu a materiálu. Reakcia poslancov bola zmätená. Starosta obce dal hlasovať

30

 

Navhovateľ

 

Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný

 

Za

 

 

 

 

 

 

 

Termín.

 

proti

x

x

x

x

x

x

x

Podpis starostu

 

Zdržal sa

 

 

 

 

 

 

 

OZ nesúhlasí s predprípravou výkopu hrobov.

-        Ďalej starosta obce informoval o situácii pri výstavbe rodinných domov v k.ú. Malý Ruskv – IBV Lúčky. V súčastnosti sa buduje kanalizačná a vodovodná sieť, rozvod plynu a elektrickej energie je už zrealizovaný. V tejto súvislosti oznámil splnenie záväzku voči Ing. Bessenyeyemu, povinnosť obce zrealizovať kanalizačnú prípojku na jeho pozemok, ako protihodnotu za umiestnenie ČS II. na jeho pozemku.

-        Ďalšia akcia - Výzva 7.22 – Nová ulica a Lipová ulica – výstavba chodníkov. Aj napriek prísľubu ministerky pôdohospodárstva počas výjazdového zasadnutia vlády v Trebišove, k dnešnému dňu žiadne informácie obec nemá.

-        Kanalizácia Malý Ruskov – v súčastnosti sa pripravuje žiadosť pre rok 2020. Pri tejto príležitosti starosta pripomenul, že Fy Schott s.r.o. zažalovala obec za neuhradenie faktúry za naviac práce pri výstavbe kanalizácie v hodnote 23.635,18€ s DPH, čo obec považuje za neopodstatnené, pretože je tieto naviac práce vznikli z dôvodu zlej organizácie práce  zo strany dodávateľa. Fy Schott s.r.o. dala žalobu najprv do Banskej Bystrice , obec dala odpor a tak súdny spor bude pokračovať na Okresnom súde v Trebišove.

-        Obec požadovala vrámci výzvy podpredsedu vlády dotáciu na miestnu komunikáciu ul. Sv. Cyrila a Metoda za parkom. K dnešnému dňu obec nemá žiadne informácie.

-        Tepelné čerpadlá – bola odoslaná a zaevidovaná žiadosť. Prepoklad realizácie – jarné mesiace 2020.

-        Multifunkčné ihrisko – obec dostala dotáciu z MV vrámci výzvy prevencia kriminality 5.000 €  na dobudovanie osvetlenia multifunkčného ihriska. Pripravujú sa ďalšie amdministratívne kroky, pre realizáciu.

-        Starosta obce informoval o katastrofálnom stave budovy DS vo Veľkom Ruskove, ktorý je opäť rozpraskaný z vnútornej i vonkajšej strany. Z tohto dôvodu sa prikročilo k oprave prasklín a následne bude treba realizovať aj vymaľovanie týchto častí.

 

9./ Zmena finančného pásma na nákup potravín na jedlo stravníkov MŠ -

 

31

 

Navhovateľ

 

Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný

 

Za

x

x

x

x

x

x

x

Termín.

 

proti

 

 

 

 

 

 

 

Podpis starostu

 

Zdržal sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac na : 

 

klikni tu 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré ZÁPISNICA Z 5. zasadnutia oz