fotky z obce

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nový Ruskov číslo 1/2013 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Piatok, 15 November 2019 12:39

OBEC  Nový Ruskov

 

Návrh

 

        Dodatok č. 3

 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nový Ruskov číslo 1/2013 o    miestnych daniach a    poplatku za komunálne odpady a   drobné stavebné odpady na území obce Nový Ruskov

 

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove v        zmysle  § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. d) a g) zákona č.369/1990 Zb. o        obecnom zriadení v        platnom znení, podľa § 81 č. 79/2015 Z.z. o        odpadoch a               zmene a        doplnení niektorých zákonov  sa uznieslo na tomto Dodatku č.2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nový Ruskov číslo 1/2013 o        miestnych daniach a        poplatku za komunálne odpady a        drobné stavebné odpady na území obce Nový Ruskov .

 

Pôvodné znenie:

 

 § 14

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(ďalej len „poplatok“)

 

1.) Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území obce.

2.) Sadzba poplatku je 8,630 EUR za občana a rok, Po preukázaní zapojenia do separovaného odpadu v obci, obec poskytne občanovi bonus vo výške 3,983 € na osobu a rok, bonus môžno poskytnúť  dodatočne po preukázaní dokladmi o likvidácii odpadu zákonom predpísaným spôsobom. Poplatok za odpad je teda 4,60 EUR.

Obec poskytne bonus bezplatne 2 žetóny ročne na dieťa do 3 rokov, ako aj na osobu ZŤP, ktorá preukáže potrebu používať hygienické plienky.

3.) Splatnosť poplatku je do 31. mája bežného kalendárneho roka.

4.) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:

a/ miestneho šetrenia, že sa dlhodobo zdržiava mimo miesta trvalého bydliska viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.

5.) Obec Nový Ruskov stanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad bez škodlivých látok vo výške 0,034 za kg drobného stavebného odpadu bez škodlivých látok odovzdaného prostredníctvom obce.

6.) Obec v prípade záujmu obyvateľov objedná službu zabezpečujúcu nakladanie s drobným stavebným odpadom bez škodlivých látok od zberovej spoločnosti, na základe vážneho lístka takto odovzdaného stavebného odpadu určí výšku poplatku za vývoz drobného stavebného odpadu a vystaví poplatníkovi príjmový pokladničný doklad, resp. faktúru.

7.) Poplatok za drobné stavebné odpady bez škodlivín je možné uhradiť:

            a) bezhotovostným prevodom alebo

            b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku poplatku v peňažnom ústave alebo

c)      hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Novom Ruskove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové znenie:

 

Mení sa § 14 ods. 2).

 § 14

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(ďalej len „poplatok“)

 

1.) Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území obce.

2.) Poplatok za odpad je 10 €/osoba/rok.

           Obec poskytne bonus bezplatne 2 žetóny ročne na dieťa do 3 rokov, ako aj na osobu ZŤP,    ktorá preukáže potrebu používať hygienické plienky. Obec poskytne žetóny obyvateľom obce nasledovne:

1 obyvateľ v domácnosti – 2 žetóny (bezplatne na rok)

2 obyvatelia v domácnosti – 3 žetóny (bezplatne na rok)

3 obyvatelia v domácnosti – 4 žetóny (bezplatne na rok)

4 obyvatelia v domácnosti – 5 žetónov (bezplatne na rok)

5 obyvatelia v domácnosti – 6 žetónov (bezplatne na rok)

6 obyvatelia v domácnosti – 7 žetónov (bezplatne na rok)

7 obyvatelia v domácnosti – 8 žetónov (bezplatne na rok)

8 obyvatelia v domácnosti – 9 žetónov (bezplatne na rok)

9 obyvatelia v domácnosti – 10 žetónov (bezplatne na rok).

Platí to pre obyvateľov s trvalým a prechodným pobytom v obci Nový Ruskov.

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove sa uznieslo na vydaní tohto Dodatku č. 3 k VZN na svojom zasadnutí dňa …............... uznesením č. …......... a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.

 

 

Vyvesené 15.11.2019

 

                                                                                               Ing. Ján Borovský

                                                                                                   starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť