Zápisnica z 10.zastupiteľstva PDF Vytlačiť
Utorok, 30 Jún 2020 06:29

Zápisnica napísaná  z 10. zasadnutia

obecného zastupiteľstva 15.6.2020

 

 

         Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zučastnili 7 poslanci., referentka a hlavná kontrolórka obce  Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.

 

Program:

 

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019

4./ Záverečný účet obce z rok 2019 - schválenie

5./ VZN o udržiavaní čistoty v obci č.1/2020 - schválenie

6./ Prevádzka cintorína vo Veľkom Ruskove a parkoviska pri OcÚ

7./ Konania OÚ Trebišov, katastrálny odbor, OKO NM

8./ Zrušenie výzvy – kod výzvy 6983/2019/OSMRR

9./ Enviro zásahy v katastri obce Veľký a Malý Ruskov

10./ Dobrovoľný hasičský zbor obce

11./ Investičné akcie 2020 – kultúrny dom Malý Ruskov, kultúrny dom Veľký Ruskov, materská škola, kanalizácia

12./ Rôzne

13./ Záver

 

Doplený bod

 

 

 

2./ Určenie overovateľov – Varga, Kolesár

 

 

3./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2019 – Ing. prečítala svoje stanovisko k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2019. Poslanci dostali návrh v dostatočnom predstihu emailovou poštou.

 

 

4./  Záverečný účet obce z rok 2019 – schválenie

 

50

 

Navhovateľ

 

Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný

 

Za

x

x

 x

x

x

x

 x

Termín.

 

proti

 

 

 

 

 

 

 

Podpis starostu

 

Zdržal sa

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške

+  16.572,40   EUR, upravený o nevyčerpané prostriedky v sume 254,40 €, t.j.  +  16.318,- €,

 

2.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia a zostatok finančných  

   operácií použiť na:

    - tvorbu rezervného fondu v sume 16.318,-  € (z prebytku rozpočtového hospodárenia),

    - tvorbu rezervného fondu v sume 25.200,78 € ( zo zostatku finančných operácií) 

 

   Z toho povinná  10 % tvorba rezervného fondu bude suma 1.631,80 €.

 

 

Na kapitálové výdavky zostáva suma 39.886,98 €:

-          v rozpočte sme rátali so sumou  18.563,71 €, čo je zostatok z roka 2018 -  nevyčerpaný

-          na sumu  39.886,98 € . Zostatok sa použije na rekonštrukciu MŠ

 

 

5./ VZN o udržiavaní čistoty v obci č.1/2020 –  na podnet okresnej prokurátorky, obec pristúpila k schváleniu uvedeného VZN.

 

51

 

Navhovateľ

 

Ferkanin

Hvasta

Kolesár

Serbin

Štefanko

Švec

Varga

Zodpovedný

 

Za

x

x

 x

x

x

x

 x

Termín.

 

proti

 

 

 

 

 

 

 

Podpis starostu

 

Zdržal sa

 

 

 

 

 

 

 


 

Obec Nový Ruskov

 

Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov

 

___________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nový Ruskov

č. 1/2020 zo dňa  15.6.2020

 o udržiavaní čistoty v obci

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia / VZN/

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 3.5.2020

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 3.5.2020

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 20.5.2020

Pripomienky zasielať :

Písomne na adresu: Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov

Elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Doručené pripomienky /počet/: 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bolo dňa: bez pripomienok

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: ------

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove dňa 15.6.2020 pod. č.

VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Nový Ruskov dňa:  20.5.2020

VZN zvesené z úradnej tabule Obce Nový Ruskov dňa: 3.6.2020

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.7.2020

 

                                                                                                    Ing. Ján Borovský                                                                                                                                 Starosta obce

OBEC Nový Ruskov

 

Obec Nový Ruskov v rámci výkonu samosprávy podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nový Ruskov č. 1/2020

o udržiavaní čistoty v obci

 

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na reguláciu činností a stanovenie povinností na verejných priestranstvách. Verejné priestranstvo definuje osobitný predpis v § 2 b, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

Článok 2

Udržiavanie čistoty

(1) Každý je povinný počínať si tak, aby svojím konaním nespôsobil znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva. Verejné priestranstvá je možné užívať len v súlade s ich účelom a príslušnými právnymi predpismi.

(2) Zakazuje sa na verejnom priestranstve:

a)    ukladať a skladovať materiál všetkého druhu vrátane odpadu bez povolenia obce,

b)    ukladať odpad vedľa nádob na ich zber,

c)     odhadzovanie odpadkov a žuvačiek,

d)    kŕmenie voľne sa pohybujúcich zvierat,

e)    znečisťovanie pľuvaním, zvratkami, močením, fekáliami,

Nasledujúca >
 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápisnice OZ-staré Zápisnica z 10.zastupiteľstva