Zápis detí do MŠ PDF Vytlačiť
Utorok, 30 Marec 2021 09:44

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do materskej školy Nový Ruskov na školský rok 2021/2022

 

 

Zápis detí do materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 7. mája 2021. (tlačivo žiadosti o prijatie do MŠ si môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ, alebo stiahnuť z internetovej stránky obce)

 

Písomné žiadosti, ktoré nebudú podané v riadnom termíne, bude možné doručiť do31.5.2021,osobne,poštou alebo elektronicky prostredníctvom emailu ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. )

 

PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2021 DOSIAHLO 5. ROK VEKU, JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ!

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA

 

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:

a)deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2021

b)deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti s trvalým pobytom v Novom Ruskove.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku, pričom staršie deti (4-ročné) majú prednosť pred mladšími.

 

-Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov veku,deti mladšie ako 3 roky z kapacitných dôvodov neprijímame.

-Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Dodatočné zistenie ich nezvládania môže byť dôvodom na prerušenie dochádzky.

-Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania.

-K žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania („odklad“) je potrebné doložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

-Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. V prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára.

- Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné v prípade, ak MŠ dokáže dieťaťu vytvoriť potrebné materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky.

- Z dôvodu ľahšej adaptácie alebo diagnostiky dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného alebo diagnostického pobyt v rozsahu najviac 4 hodiny denne na obdobie nepresahujúce 3 mesiace.

- Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť prijímané aj počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ. Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené v čase vyhláseného zápisu detí do MŠ.

Na školský rok 2020/2021 môže byť prijatých 5 detí.

 žiadosť:

http://www.novyruskov.sk/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=473:iados-o-prijatie-dieaa&id=6:tlaiva&idfile=1&Itemid=196

 

 
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Zápis detí do MŠ