fotky z obce

Pozemkové úpravy v Malom Ruskove PDF Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
V týchto dňoch sa nachádzame tesne
pred schválením projektu pozemkových úrav v Malom Ruskove. To znamená, že pozemkový úrad po uplynutí zákonom stanovenej lehoty vydá rozhodnutie, ktorým schváli projekt pozemkových úprav.

Ďaľšou etapou pozemkovcý úprav je vykonanie projektu pozemkových úprav. Táto etapa pozostáva:
1. Plán prechodu na nové usporiadanie , ktorý má byť vypracovaný do 15.12.2008
 Teda prechod na nové hospodárenie je možný aj na jeseň 2008. Teda po schválení projektu pozemkových úprav. Je to síce veľmi optimistický a súčasne aj šibeničný termín nakoľko rozhodnuti o schválení projektu s jeho pravoplatnosťou bude niekedy v júli a do septembra prejsť na nové hospodárenie je trošku odvážne riešenie.
Otázka je či sa užívatelia a vlastníci dohodnú do okt´bra na tom aby do užívanai rpešli ešte v tomto roku??????

2. Súčasne každý vlastník môže odteraz žiadať pozemkový úrad o vytýčenie lomových bodov nových pozemkov. Teda tie musia byť vytýčené najneskôr do 30.6.2009.
TEDA KAŽDY MÓZE POŽIADAŤ O VYTÝČENIE NOVÝCH POZEMKOV CEZ POZEMKOVÝ URAD. Hranice pozemku budú označené drevenými kolíkmi. Vlastník si ich môže fixovať na svoje náklady buď kameňom, alebo stromom resp. iným spôsobom.  Vytýčenie je bezplatné, po  tomto termíne si to môže kedykoľvek dať vytýčiť avšak za riadny poplatok.

3. Do 30.6.2009 pozemkový úrad vydá rozhodnutie o vykonaí projektu pozemkových úprav.  Teda schválený projekt  ako ho môžeme vidieť na obecnom úrade, a o chvíľu aj na tejto stránke,  sa rozhodnutím pozemkového úradu zapíše do katastra nehnuteľností  a každý vlastník dostane nový list vlastníctva.

Tri mesiace pred vydaním rozhodnutia o VYKONANÍ PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV bude pozastavený zápis listín do katastra nehnuteľností. Z dôvodu aktualizácie projektu pozemkových úprav( dedičstvá, kúpne zmluvy).

Treba dúfať, že projekt pozemkvých úprav prejde bez zbytočných komplikácií a bez špekulanstkých obštrukcií jednotlivcov.

Pre Obec Nový Ruskov je najdôležitejšia fáza a to budovanie spoločných opatrení a zariadení. Veríme, že už v roku 2009 sa započnú práce na výstavbe cestnej a ekologickej infraštruktúre krajiny a naša obec medzi prvými začne čerpať nemalé zdroje z EÚ.

Na záver je potrebné dodať, že Malý Ruskov máme za sebou ale pred nami je je o to ťažší a zložitejší Veľký Ruskov. PRETO JE POTREBNÉ ABY SA VO VEĽKOM RUSKOVE DALA DOKOPY ROZUMNÁ SKUPINA ĽUDÍ , ktorá by dokázala rozumne bez náznakov špekulanstva navrhnúť rozumný a spravodlivý spôsob komasácie.
 

Separovaný zber

Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť