Vseob. zavaz. nariad.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2001 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:20
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove, podľa ustanovenia § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 39 ods. 4 Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len zákona o odpadoch) a § 1 ods. 2 Zákona ...
Čítajte viac...
 
Všeobecné záväzné nariadenie pre nakladanie s komunálnym odpadom vznikajúcim na území obce Nový Ruskov a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:16
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove podľa Zákona NR SR č. 494/1991 Z.z.  o štátnej správe a odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov a podľa Zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a Zákona  NR SR ...
Čítajte viac...
 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3 o určovaní ulíc a verejných priestranstiev v obci Nový Ruskov a to na základe súhlasu Okresného úradu v Trebišove a vyjadrenia Okresnej názvoslovnej komisie zo dňa 24.6.1999. PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:12
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove na základe § 6 Zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, § 11 Zákona NR SR  č. 221/1996 Z.z. a vyhlášky č. 347/1997, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejný ...
Čítajte viac...
 
Všeobecné záväzné nariadenie o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:11
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove podľa § 4 ods. 3 písm. g/ zák.NR SR č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 11 ods. 3 písm. g/citovaného zákona a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva ...
Čítajte viac...
 
Zásady vykonávania finančnej kontroly v podmienkach Obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:07
OBEC NOVÝ RUSKOV  Zásady vykonávania finančnej kontroly v podmienkach Obce Nový Ruskov I. ÚVODNÉ   USTANOVENIA Čl. 1 Zásady upravujú základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávanie finančnej kon ...
Čítajte viac...
 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:03
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove na základe § 9 ods. 1 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 8 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    v y d á v a tieto     ...
Čítajte viac...
 
Štatút Obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:00
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove na základe § 11 ods. 4 písm. j/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) v y d á v a pre územie (kat. územie) obce No ...
Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 3 z 3
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie