Vseob. zavaz. nariad.
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013 o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu PDF Vytlačiť
Utorok, 02 Apríl 2013 00:00
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nový Ruskov    o zbere a likvidácii komunálneho a drobného stavebného odpadu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Nový ...
Čítajte viac...
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF Vytlačiť
Streda, 06 Február 2013 12:50
     Obec Nový Ruskov v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, ...
Čítajte viac...
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej a v školských zariadeniach v obci Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Streda, 06 Február 2013 12:49
OBEC Nový Ruskov ul. Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov                 Obecné zastupiteľstvo  Obce Nový Ruskov na základe usť. § 6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4. písm. g) zákona NR SR č. 369/1990 zb. o obecnom zr ...
Čítajte viac...
 
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Streda, 06 Február 2013 12:47
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zák ...
Čítajte viac...
 
Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2012 o obecných poplatkoch PDF Vytlačiť
Streda, 06 Február 2013 12:45
    Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove vo veciach územnej samosprávy v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto:    Všeobecne záväznom nariadení č. 3 ...
Čítajte viac...
 
VZN Obce Nový Ruskov č. /2007 zo dňa ............... o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:31
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nový Ruskov č. /2007 zo dňa ............... o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Nový Ruskov     Obecné zastupiteľstvo obce Nový Ruskov sa podľa § 6 zákona Sl ...
Čítajte viac...
 
VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:23
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove na základe § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov s použitím § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. obecnom ...
Čítajte viac...
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nový Ruskov o vylepovaní plagátov č. 1/2002 PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:22
O B E C   N o v ý   R u s k o v, 075 01       Všeobecne záväzné nariadenie obce Nový Ruskov o vylepovaní plagátov č. 1/2002 Obecné zastupiteľstvo v zmysle zák ...
Čítajte viac...
 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2001, ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva obce Nový Ruskov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:21
Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove na základe ustanovenia § 11 ods. 4písm. g/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 3 ods. 1  a § 4 ods. 2 zák. NR SR č. 100/1996 Z.z. o ...
Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 2 z 3
Za obsah zodpovedá: 
Správca webového sídla:  
Obec Nový Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
056/2866201; novyruskov@slovanet.sk
Technický prevádzkovateľ:
www.slovanet.sk
www.freshmedia.sk
GDPR
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prístupnosť
Home Všeobecné záväzné nariadenie