Obecný les- 1995-2014 Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00

Začiatkom januára 1949 prebrala les patriaci obci Veľký Ruskov dočasná okresná správna komisia
na základe § 5 nariadenia SNR č. 26/45 pod štátnu správu. Podľa dohadov o vlastníctve nehnuteľností obec Nový Ruskov nadobudla do užívania lesný majetok v roku 1995 v celkovej výmere 117, 55 ha. Jedná sa o ucelený lesný komplex, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Zemplínska Teplica, pričom zaberá východnú časť Slánskeho pohoria. Do roku 1995 dotknuté lesné porasty boli v užívaní Štátnych lesov. Protokolom boli vrátené späť do užívania pôvodnému vlastníkovi obci Nový Ruskov. Drevinové zloženie je prevažne so zastúpením duba – až 90%, zbytok tvoria dreviny buk okolo 8% a jednotlivo sa vyskytujúce dreviny tvoria cca 2%. Sú to väčšinou mladé porasty 50 – 100 ročné. Prevažujúca drevina je vymlatkového charakteru, nekvalitného vzrastu a vyžaduje si to sústavné pestovateľské zásahy. Pre nasledujúce desaťročie 2003 – 2012 sa vyhotoví nový lesný hospodársky plán už pre samostatný lesný užívateľský celok Biely Kameň, ktorý po schválení bude určujúcim meradlom pre obhospodárovanie lesného majetku. lesného majetku. V súčasnosti je lesným hospodárom obce pán Ing. Jozef Gábrik zo Sečoviec. Pred ním to bol Ing. Ján Krátky.

  foto obecny les nahlad