Zápisnica napísaná z dvanásteho zasadnutia Vytlačiť
Streda, 07 December 2016 15:50

Zápisnica napísaná z dvanásteho zasadnutia

OZ zo dňa 16.8.2016Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 6 poslanci.


Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Schválenie bankovej záruky k financovaniu pozemkových úprav

5./ Ponuka zriadenia denného stacionára v obci

6./ Autobusové zástavky

7./ Príprava 800. výročia 1. písomnej zmienky o obci

8./ Riešené projekty

9./ Rôzne

10./ Diskusia

11./ Záver


2./ Určenie overovateľov zápisnice – Ing. Juraj Štefanko, Ing. Vladimír Hvasta


3./ Kontrola plnenia uznesení – žiadne z uznesení nepodlieha kontrole.


4./ Schválenie bankovej záruky k financovaniu pozemkových úprav starosta obce predniesol potrebu schválenia bankovej záruky k financovaniu pozemkových úprav spoločné opatrenia (poľné cesty). Zopakoval, že rozhodnutie o schválení dotácie prišlo už dávnejšie, bola schválená suma 1 199.999,81€. Momentálne sa čaká za výzvou na podpísanie dotačnej zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva z PPA. K podpisu zmluvy bude potrebné predložiť schválenie bankovej záruky a schválenie zriadenia dotačného účtu v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke a. s. Bankovú záruku je potrebné zriadiť na zálohovú platbu, ktorá činí 50% sumy zo schváleného neziskového príspevku pre spomínaný projekt. Za zriadenie bankovej záruky bude potrebné zaplatiť poplatok vo výške 1%. Následne dal hlasovať kto je za.

64

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

-

Termín:


proti-

Podpis starostu


zdržal sa-

Obecné zastupiteľstvo obce Nový Ruskov schvaľuje:

a) zriadenie dotačného účtu v  Slovenskej záručnej a  rozvojovej banke, a.s. (ďalej len SZRB, a.s.)

b) bankovú záruku SZRB, a.s. vo výške 50% zo sumy schváleného NFP pre projekt „ Projekt pozemkových úprav, časť obce Veľký Ruskov a časť obce Malý Ruskov, projekt poľných ciest.

c) zabezpečenie bankovej záruky:

1. Bianko zmenkou vystavenou obcou Nový Ruskov

2. Zmluvou o zriadení dotačného záložného práva k pohľadávke z účtu vedeného v SZRB, a.s.“.5./ Ponuka zriadenia denného stacionára v obci - starosta obce informoval o ponuke fy ENERGIA, n.o. Lomnická 1509/27A, 093 03 Vranov n. Topľou, ktorá požiadala o poskytnutie adekvátnych priestorov na zriadenie denného stacionára. Nájomný vzťah sa upraví nájomnou zmluvou. Po krátkej diskusii starosta obce doporučil na tento cieľ ponúknuť priestory bývalého bytu učiteľa v budove terajšieho KD v Malom Ruskove.

65

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

-

Termín:


proti-

Podpis starostu


zdržal sa-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie denného stacionára v obci.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o prenájom neziskovej organizácii ENERGIA, n. o., Lomnická 1509/27A, 093 03 Vranov n. Topľou, ktorá požiadala o poskytnutie adekvátnych priestorov na zriadenie prevádzky pomoci osobám odkázaným na sociálnu službu v zariadeniach na určitý čas počas dňa - denný stacionár. Vzniknutý nájomný vzťah sa upraví v nájomnej zmluve.


6./ Autobusové zástavky – starosta obci pripomenul, že čas je pokročilý a stále nemáme definitívne rozhodnuté,aké autobusové zastávky by sa mali stavať. Ukázal prítomným fotografiu autobusovej zastávky v tvar oblúku, zastrešenú veľkým dáždnikom. Potom povedal, že ďalšia alternatíva je domček s rozmermi terajšej autobusovej zástavby so stenami vymurovanými z ozdobných tvárnic a sedlovou strechou. Keďže prítomní sa nevedeli rozhodnúť, bolo dohodnuté, že starosta prepošle obrázky všetkým poslancom a dotyční dajú spätne vlastné vyjadrenie.7./ Príprava 800. výročia 1. písomnej zmienky o obci – starosta oznámil, že na magnetku, perá, šálky sa robí výberové konanie s tým, že ešte v tomto roku by mali byť pripravené darčekové predmety v počte po 400 ks. Ďalej ešte starosta obce povedal, že stále nie je uzavretá otázka zabezpečenia tribúny požičanie tribúny o rozmere 8mx12m na tri dni vychádza cca 6.000€. Z toho dôvodu starosta predložil alternatívu postaviť trvalé pódium na konci detského ihriska pod kopcom s tým, že sedenie by sa dalo na kopec. Podotkol, že takémuto pódiu by bolo vhodné, aby boli už šatne s WC a umývadlom. Vzhľadom na to, že nebolo možné sa vyjadriť k nákladom na zabezpečenie takéhoto pódia, bolo dohodnuté, že starosta zabezpečí predbežný návrh (štúdiu) a následne rozpošle poslancom na vyjadrenie.8./ Riešené projekty – starosta obce oboznámil prítomných s dvoma projektami,ktoré by sa mali začať realizovať v súčastnosti. Prvá akcia sú verejné priestranstvá pri KD a OcÚ. Firma, ktorá túto realizáciu vyhrala sľúbila,ž e začne 1.8.2016 a od vtedy odsúva začiatok stále o tri dni, až týždeň. Posledný termín je 17.8.2016 s tým, že akcia by mala byť ukončená do konca augusta 2016.

Ďalšia akcia sú Spoločné opatrenia (poľné cesty), ku ktorej bolo prijímané uznesenie ohľadom uznesenia bankovej záruky na zálohovú platbu.

Ďalej máme projekt na obecné komunikácie – chodníky Nová a Lipová ulica. Peniaze zatiaľ nie sú pridelené. Na požiarnu zbrojnicu sme peniaze nedostali, ani na dom smútku v Malom Ruskove. Chystá sa opäť projekt na riešenie materskej škody, s tým, že pokiaľ by šlo o výstavbu, tak by sa škôlka presunula do zadnej časti pozemku. Uvedené zobrali poslanci na vedomie.


9./ Rôzne – poslanec Jaroslav Štefanko navrhol namiesto múrika na západnej strane parkoviska uzavrieť akúsi pomyselnú hranicu palisádami, ktoré budú zároveň slúžiť aj ako lavička. Po krátkej diskusii dal starosta o tomto návrhu hlasovať.

66

Navrhovateľ:Čonka


Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

-

Termín:


proti-

Podpis starostu


zdržal sa-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje osadenie palisád na západnú stranu parkoviska po ukončení prác na rekošntrukcii parkoviska.

10./ Diskusia -


11./ Záver - keďže zo strany poslancov neboli žiadne pripomienky, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.


Overovatelia:

Ing. Juraj Štefanko - …......................................

Ing. Vladimír Hvasta - …....................................