Zápisnica napísaná z devätnásteho zasadnutia Vytlačiť
Štvrtok, 22 Marec 2018 13:32

Zápisnica napísaná z devätnásteho zasadnutia

OZ zo dňa 6.9.2017


Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci, referentka obce. Hlavná kontrolórka sa ospravedlnila. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.


Program:

 1. Otvorenie

 2. Určenie overovateľov zápisnice

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4. Zhodnotenie osláv Dňa obce

 5. Schválenie návrhu zmluvy (obec – VVS)

 6. Investičné akcie

 7. Schválenie prevádzkového poriadku na multifunkčné ihrisko

 8. Schválenie zmeny cenovej kategórie stravného

 9. Schválenie zakrytia strechy na škôlke mäkkou krytinou

 10. Rôzne

 11. Diskusia

 12. Záver


 1. Určenie overovateľov zápisnice - Čonka, Juraj Štefanko


 1. Kontrola plnenia uznesení – žiadne uznesenie nepodlieha kontrole


 1. Zhodnotenie osláv Dňa obce – starosta obce zhrnul všetky akcie s tým, že nepočul nijaké kritické ohlasy na Deň obce 2017. Problémom bolo, že vystúpenie Kristíny sprevádzal dážď, rôznej intenzity. RNDr. Švec poznamenal, že cezpoľný beh bolo treba oznámiť na špecializovanej stránke www.beh.sk, aby sa dal do väčšieho povedomia bežcov. Ďalej starosta obce poznamenal, že niektorí poslanci neprišli ani na záverečné posedenie. Bolo konštatované, že oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci boli na vysokej úrovni. Pozitívne ohlasy boli hlavne z strany rodákov a cudzích návštevníkov obce.


 1. Schválenie návrhu zmluvy VVS – starosta obce dal hlasovať o návrhu zmluvy s VVS a.s. , ktorú poslanci dostali emailom v dostatočnom predstihu.


84

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Zmluvy s VVS a.s.


 1. Investičné akcie - starosta obce prešiel jednotlivé investičné akcie, realizované a pripravované.

 • bol zrekonštruovaný chodník od č. d. 1 po č.d. 19.

 • je zrealizovaná poľná cesta – Precedens, potrebné je vykopať priekopu na odvod vody.

 • Poľné cesty sú zaasfaltované, ukončuje sa násyp krajníc. Snaha je urobiť preberacie konanie a pripraviť kolaudáciu.

 • Pred ukončením je výmena elektrického vedenia, premiestni a vymení sa rozvádzač verejného osvetlenia na stĺp pred kultúrny dom vo Veľkom Ruskove a následne je potrebné natiahnuť nové vedenie miestneho rozhlasu a zreparovať rozvod internetu. Do konca mesiaca september má byť táto akcia ukončená. 28.9. a 29.9.2017 má byť vypnutá elektrina v celej obci a majú sa zdemotnovať staré stĺpy.

 • V Malom Ruskove začala realizácia kanalizačnej siete.

 • Pripravuje sa rekonštrukcia KD Malý Ruskov , momentálne sa rieši prekategorizovanie budovy zo školy na kultúrny dom, v tejto súvislosti obec začala spolupracovať s projektantom Ing. Vargom. K dnešnému dňu projektant dodal tri paré výkresovej dokumentácie. Jedno paré bolo zanesené na posúdenie na RÚVZ v Trebišove. Po odsúhlasení dva paré sa odnesú na stavebný úrad, ktorý vydá súhlas a s týmto bude potrebné ísť na katastrálny úrad, aby sa zmena vykonala v evidencii katastra. Zároveň sa pripravuje žiadosť na výzvu „7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry „, z Programu rozvoja vidieka. V prípade úspešného výsledku by sa mala urobiť celková rekonštrukcia budovy, (zateplenie, výmena okien, doplnenie sociálnych zariadení, zväčšenie priestorov v bývalej obývacej časti budovy).

 • Bola daná požiadavka na rekonštrukciu MŠ, výsledky nemáme. Niekoľko krát boli doplňované na požiadanie materiály k žiadosti.

 • Nie je ukončené rozhodovanie o žiadosti na rekonštrukciu chodníkov, Nová ulica Lipová ulica. Boli doplňované materiály podľa požiadavok PPA – vypracovaný dodatok k zmluve s víťazom súťaže na predlženie termínu, ktorý uplynul koncom roka 2016, na koniec roka 2018.

 • Pripravuje sa výzva na zriadenie kompostovísk. Prebiehajú prvé konzultácie so spracovateľmi žiadosti a projektantmi. O relevantných krokoch bude starosta priebežne informovať zastupiteľstvo.


 1. Schválenie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska – starosta obce informoval prítomných o ukončení výstavby multifunkčného ihriska, vrátane mantinelov. Potrebné je namontovať ešte basketbalové koše, ktoré sú skladom a upraviť okolie. Ihrisko je možné plne užívať. V prípade potreby namontovania siete , tieto sa namontujú na požiadanie. Z tohto dôvodu je potrebné schváliť a vydať prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska. Po dlho siahodlhej diskusii starosta obce dal návrh na schválenie predloženého návrhu prevádzkového poriadku. Za správcu bola predbežne určená sl. Nikoleta Popreňaková. Ďalej bolo dohodnuté, že multifunkčné ihrisko bude bez obmedzenia v súlade s prevádzkovým poriadkom k dispozícií verejnosti. Následne bude táto situácia hodnotená na najbližšom zasadnutí OZ. Zároveň bolo dohodnuté, že multifunkčné ihrisko bude monitorované kamerovým systémom.


85

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.


 1. Schválenie zmeny cenovej kategórie stravného – schválenie dodatku č. 1 – vedúca Šj sl. Nikoleta Popreňaková predniesla potrebu zvýšenia stravného v školskej jedálni, z dôvodu nárastu cien potravín. Návrh dodatku č. 1

k VZN č. 4/2012 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a v školských zariadenia v obci Nový Ruskov


Pôvodný stav:

Čl. 3

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:

Stravníci od 2-6 rokov

Desiata: 0,26 €

Obed: 0,64 €

Olovrant: 0,22 €

SPOLU: 1,12 €

Dospelí stravníci

Obed: 1,12 €

Nový stav:

Čl. 3

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:


Stravníci od 2-6 rokov

Desiata: 0,28 €

Obed: 0,68 €

Olovrant: 0,23 €

SPOLU: 1,19 €


Dospelí stravníci

Obed: 1,19 €Vyvesený dňa: 21.8.2017

Zvesený dňa: 6.9.2017

Dodatok č. 1 schválený: 6.9.2017

Vyvesený schválený dňa: 6.9.2017

Účinnosť: 21.9.2017


Starosta obce dal o dodatku č.1 k VZN č. 4/2012o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školských zariadeniach v obci Nový Ruskov hlasovať.


85

6Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.1 k VZN č. 4/2012o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školských zariadeniach v obci Nový Ruskov


 1. Schválenie zakrytia strechy na škôlke mäkkou krytinou – starosta obce informoval prítomných o zatečení strechy na materskej škôlke v polovici augusta, čo bolo zistené až po nástupe školníčky asi týždeň a pol pred koncom prázdnin. Bol urobený prieskum trhu ohľadom ohľadom opravy strechy. Po prehodnotení daných ponúk bolo pristúpené k zakrytiu strechy mäkkou krytinou fy SIBAZ a vnútorné zatečené časti boli orypané, nanovo omietnuté a vymaľované vlastnými pracovníkmi. Z dôvodu nutnosti týchto prác a krátkeho času do začiatku školského roku starosta obce nestačil informovať OZ preto požiadal OZ o dodatočné schválenie týchto prác. Zakrytie strechy činilo 1920€. Následne dal o tomto hlasovať.


86

Navrhovateľ:Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko

Jaroslav

Štefanko

Juraj

Švec


Zodpovedný:

Ing. Borovský Ján

za

x

x

x

x

x

x

x

Termín:


proti
Podpis starostu


zdržal sa
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zakrytím strechy materskej školy mäkkou krytinou fy SIBAZ v celkovej cene 1920€.


 1. Rôzne -

Starosta obce informoval prítomných, že naša občianka p. Mária Feňárová, ktorá je toho času v Domove opatrovateľskej služby sa dnes dožila 100 rokov. Pracovníci OcÚ jej bolo pri tejto príležitosti pogratulovať na oslave, ktorú organizoval Červený kríž v spolupráci s Mestským úradom v obradnej sieni MsÚ Trebišov.

V rámci rôzneho ďalej starosta obce informoval prítomných o účasti Ofk Nový Ruskov na turnaji v Pohronskom Ruskove. V tejto súvislosti doporučil pre udržiavanie trávnika na futbalovom ihrisku zriadiť vedľa ihriska dve studne na polievanie. Táto aktivita by sa mohla zrealizovať na jar roku 2018 po zapracovaní do rozpočtu obce pre rok 2018. Zároveň starosta popísal futbalový areál v Pohronskom Ruskove vrátane šatní, ktoré sú vybudované tak, že obsahujú šatňové priestory pre štyri družstvá a klubovú miestnosť. Preto dal námet na rozšírenie šatní s tým, aby sa zvážilo akou formou, pretože využitie týchto priestorov nebude veľké. Na to RNDr. Švec povedal, že vhodnejšie by bolo vybudovať pódium pred amfiteátrom, ktoré by malo dve šatne a tým by toto využitie bolo efektívnejšie. Najbližší turnaj Ruskovov v Novom Ruskove by mal byť v roku 2020. Starosta obce doporučil túto záležitosť doriešiť v budúcom volebnom období.


 1. Diskusia – v diskusii vystúpil p. Ján Loča , že Drahňovec nebol do dnešného dňa prečistený. Starosta obce povedal, že pravidelne „otravuje“ riaditeľku Povodia príp. námestníka a prísľub je, no zatiaľ nie je naplnený z dôvodu naliehavejších úloh.


 1. Záver – keďže zo strany prítomných neboli žiadne požiadavky a pripomienky, starosta ukončil toto zasadnutie.
Overovatelia zápisnice:


Alexander Čonka - …...........................................


Ing. Juraj Štefanko - …........................................