Zápisnica napísaná z dvadsiateho druhého zasadnutia Vytlačiť
Pondelok, 18 Jún 2018 05:47

Zápisnica napísaná z dvadsiateho druhého zasadnutia

OZ zo dňa 13.3.2018

 

            Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 6 poslanci. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.

 

Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Lúčky – návrh na úpravu zmluvy č.2/2017, dodatok č.1

5./ Drahňovec – čistenie potoka /informácia/

6./ Investičné akcie pre rok 2018

7./ Strava pre dôchodcov - informácia

8./ Rôzne

9./ Diskusia

10./ Záver

2.     Určenie overovateľov zápisnice -   Ing. Hvasta, Čonka

 

3.     Kontrola plnenia uznesení - žiadne uznesenie nepodlieha kontrole.

 

 

4.    Lúčky – návrh na úpravu zmluvy č.2/2017, dodatok č.1 – na zastupiteľstvo prišli aj zástupcovia stavebníkov (Lúčky) – Malina, Kačinectz, Prokopovič. Zástupcovia stavebníkov predniesli svoje stanovisko k vyjadreniu polície ohľadom stavby chodníkov. Po dlhšej diskusii zastupiteľstvo sa dohodlo so stavebníkmi na zmene kúpnej zmluvy 2/2017 v dodatku č. 1 nasledovne:

3.4. Kupujúci kupujú predmet kúpy za účelom výstavby rodinných domov. Kupujúci na vlastné náklady zabezpečia vytýčenie predmetu kúpy ako aj pozemky na výstavbu prístupovej komunikácie – cesty (parc. č. 1255, 1140/1 a kNE 136/2) a chodníka (parcela č. 1140/12) geodetom a zabezpečia na vlastné náklady vyňatie týchto pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

3.5. Predávajúci a Kupujúci č. 1 až č.7 sa dohodli, že Kupujúci č. 1 až č. 7 zabezpečia po nadobudnutí vlastníckeho práva k Predmetu kúpy na vlastné náklady vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu prístupovej komunikácie (cesty), chodníka na parcele č. 1140/12 a inžinierskych sietí potrebných na IBV (účel kúpy), zabezpečia príslušné stavebné a iné povolenia a rozhodnutia oprávňujúce Kupujúcich v zmysle platnej právnej úpravy uskutočniť dohodnutý druh výstavby, zabezpečenia vydania povolenia k užívaniu týchto inžinierskych sietí a vo vlastnom mene a na vlastné náklady, združením finančných prostriedkov, vybudujú na pozemkoch vo vlastníctve obce Nový Ruskov – parcela KNE 136/2 vedená na LV č. 1004, parc. č. 1255 a 1140/1 vedené na LV č. 904, nachádzajúce sa v Obci Nový Ruskov, k.ú. Malý Ruskov k Predmetu kúpy prístupovú komunikáciu z cesty III. triedy, chodník na parcele č. 1140/12 a inžinierske siete (vodovod, elektrina, verejné osvetleniea  kanalizácia). Po vybudovaní a skolaudovaní sa Kupujúci č. 1 až č. 7 stanú podielovými spoluvlastníkmi predmetných inžinierskych  sietí, v príslušnom podiele, podľa osobitnej dohody uzatvorenej Kupujúcimi č.1 až č. 7. Predávajúci za účelom realizácie výtavby prístupovej komunikácie, chodníka na parcele č. 1140/12 a inžinierskych sietí týmto dáva Kupujúcim súhlas na užívanie vyššie uvedených pozemkov vo vlastníctve obce.

3.7. Kupujúci sa zaväzujú po vybudovaní prístupovej komunikácie a chodníka na parcele č. 1140/12 previesť bezodplatne vlastnícke právo k tejto stavbe na obec Nový Ruskov, ktorá sa zároveň Kupujúcim zaväzuje zabezpečiť právo užívania tejto stavby ako verejnej prístupovej komunikácie k Predmetu kúpy.

 

 

 

 

 

 

 

100

 

Navrhovateľ

 

Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:

 

Za

x

x

x

x

x

 -

x

Termín:

 

proti

 

 

 

 

 

-

 

Podpis starostu:

 

Zdržal sa

 

 

 

 

 

-

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v kúpnej zmluve č. 2/2017 v dodatkou č.1 nasledovne:  

3.4. Kupujúci kupujú predmet kúpy za účelom výstavby rodinných domov. Kupujúci na vlastné náklady zabezpečia vytýčenie predmetu kúpy ako aj pozemky na výstavbu prístupovej komunikácie – cesty (parc. č. 1255, 1140/1 a kNE 136/2) a chodníka (parcela č. 1140/12) geodetom a zabezpečia na vlastné náklady vyňatie týchto pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

3.5. Predávajúci a Kupujúci č. 1 až č.7 sa dohodli, že Kupujúci č. 1 až č. 7 zabezpečia po nadobudnutí vlastníckeho práva k Predmetu kúpy na vlastné náklady vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu prístupovej komunikácie (cesty), chodníka na parcele č. 1140/12 a inžinierskych sietí potrebných na IBV (účel kúpy), zabezpečia príslušné stavebné a iné povolenia a rozhodnutia oprávňujúce Kupujúcich v zmysle platnej právnej úpravy uskutočniť dohodnutý druh výstavby, zabezpečenia vydanie povolenia k užívaniu týchto inžinierskych sietí a vo vlastnom mene a na vlastné náklady, združením finančných prostriedkov, vybudujú na pozemkoch vo vlastníctve obce Nový Ruskov – parcela KNE 136/2 vedená na LV č. 1004, parc. č. 1255 a 1140/1 vedené na LV č. 904, nachádzajúce sa v Obci Nový Ruskov, k.ú. Malý Ruskov k Predmetu kúpy prístupovú komunikáciu z cesty III. triedy, chodník na parcele č. 1140/12 a inžinierske siete (vodovod, elektrina, verejné osvetlenie a kanalizácia). Po vybudovaní a skolaudovaní sa Kupujúci č. 1 až č. 7 stanú podielovými spoluvlastníkmi predmetných inžinierskych  sietí, v príslušnom podiele, podľa osobitnej dohody uzatvorenej Kupujúcimi č.1 až č. 7. Predávajúci za účelom realizácie výtavby prístupovej komunikácie, chodníka na parcele č. 1140/12 a inžinierskych sietí týmto dáva Kupujúcim súhlas na užívanie vyššie uvedených pozemkov vo vlastníctve obce.

3.7. Kupujúci sa zaväzujú po vybudovaní prístupovej komunikácie a chodníka na parcele č. 1140/12 previesť bezodplatne vlastnícke právo k tejto stavbe na obec Nový Ruskov, ktorá sa zároveň Kupujúcim zaväzuje zabezpečiť právo užívania tejto stavby ako verejnej prístupovej komunikácie k Predmetu kúpy.

 

 

5.     Drahňovec – čistenie potoka /informácia/ - starosta obce informoval prítomných o tom, že bolo vyčistené riečište toku Drahňovec od mostíka ku bývalému pohostinstvu až po most na hlavnej ceste.  Vyčistený bol od bahna a nánosov a predtým bola odstránená náletová vegetácia.

 

 

6.     Investičné akcie pre rok 2018  /informácia – starosta obce informoval o stavbe „Poľné cesty“. K dnešnému dňu obec nemá vratku v hodnote 900.000€, ďalej povedal, že zo strany PPA bola požiadavka vyjasnenia niektorých nezrovnalostí, ktoré boli zistené v žiadosti o platbu zo 14.11.2017. Požadované dokumenty boli zo strany dodávateľa – Inžinierskych stavieb objasnené a list zaslaný na PPA. V súčastnosti sa pripravuje ďalšia žiadosť o platbu na zvyšných 300.000€.

 

-         Chodníky Nová ulica, Lipová ulica – k dnešnému dňu nemáme odpoveď ani kladnú, ani zápornú,      takže je predpoklad , že by obec mohla dostať na túto akciu peniaze.

-         Rekonštrukcia KD Malý Ruskov – nie je odpoveď na túto žiadosť.

-         Podlaha v KD Veľký Ruskov a autobusové zastávky – cez MAS, na zastávky sa pripravuje PD.

-         Multifunkčné ihrisko – žiadosť na elektrinu zaslaná.

-        A ďalšie drobné akcie ohľadom osvetlenia a miestneho rozhlasu.

 

7.     Strava pre dôchodcov /informácia/ - vyhodnotenie – za prvý mesiac podávania stravy pre dôchodcov, ktorý bol krátky – vydávanie stravy začalo 5.2.2018 , bolo vydaných 426 obedov pre dôchodcov a pre iných žiadateľov ( v plnej cene).  So stravou je všeobecná spokojnosť, čo do kvality, množstva aj pestrosti jedál. Boli pripomienky ohľadom donášky stravy. Tu treba povedať, že obec nemá pracovníka, ktorý by túto službu vykonával, ale je záujem vyložene imobilným dôchodcom, ktorí nemajú možnosť pre stravu prísť, ani poslať rodinných príslušníkov, stravu doručiť. Robí sa to operatívne zo dňa na deň, podľa momentálnych možností. Pretože nastal aj taký prípad, že na obecnom úrade nebola ani jedna pracovníčka, ani z aktivačných p. Marcinová , boli prijaté mimoriadne opatrenia a strava bola doručená.

 

8.     Rôzne – starosta obce informoval prítomných o tom, že Združenie miesta a obcí Južného Zemplína organizuje pracovnú cestu do Talianska s možnosťou prezentovať vlastnú obec a nadviazať prípadnú spoluprácu. Starosta informoval, že sa chce zúčastniť a požiadal prítomných o schválenie príspevku v hodnote 200€.

 

 

101

 

Navrhovateľ

 

Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný:

 

Za

x

x

x

x

x

 -

x

Termín:

 

proti

 

 

 

 

 

-

 

Podpis starostu:

 

Zdržal sa

 

 

 

 

 

-

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok vo výške 200€ poskytnutú na pracovnú cestu do Talianska.

 

 

9.      Diskusia -

 

 

 

 

 

10. Záver – keďže zo strany prítomných neboli žiadne pripomienky, starosta sa poďakoval prítomným