Zápisnica napísaná z dvadsiateho tretieho zasadnutia Vytlačiť
Piatok, 22 Jún 2018 12:34

Zápisnica napísaná z dvadsiateho tretieho zasadnutia

OZ zo dňa 23.5.2018

 

            Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili 5 poslanci, hlavná kontrolórka, referentky obce a p. Jozef Gajdoš. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.

 

Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Stanovisko k záverečnému účtu obce 2017

5./ Záverečný účet obce za rok 2017 Stanovisko k záverečnému účtu obce 2017

6. VZN o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Nový Ruskov – schválenie návrhu

7./ VZN o organizácii miestneho referenda – schválenie návrhu

8./ Určenie rozsahu výkonu starostu obce

9./ Určenie počtu poslancov

10./ Investičné akcie pre rok 2018 – stav

11./ Stav činnosti Ofk Nový Ruskov

12./ Deň obce 2018

13./ Rôzne

14./ Diskusia

15./ Záver

 

Bod 11 bol presunutý pred bod 4

 

 1. Určenie overovateľov zápisnice -   Loča, Švec

   

 1. Kontrola plnenia uznesení- žiadne uznesenie nepodlieha kontrole.

   

     11./ Stav činnosti Ofk Nový Ruskov – tento bod presunutý na začiatok rokovania. Jozef Gajdoš  poinformoval prítomných o činnosti futbalového klubu, o ukončení činnosti hospodára a člena klubu, ako aj o financovaní Ofk. Prítomní si ho vypočuli a po krátkej diskusii zhodnotili, že klub treba zachovať, pretože výsledky sú veľmi dobré. Obec bude nápomocná pri riešení problémov.

  Uvedené zobrali prítomní poslanci na vedomie.

   

 1. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2017 – hlavná kontrolórka predniesla stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2017. Predložený záverečný účet  obce za rok 2017 doporučila schváliť.

 1. Záverečný účet obce – schválenie - 

   

102

 

Navhovateľ

 

Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný

 

Za

-

x

x

-

x

x

x

Termín.

 

proti

-

 

 

-

 

 

 

Podpis starostu

 

Zdržal sa

-

 

 

-

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2017.

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodáreni bez výhrad.

 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške – 1.238.080.52€,

 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 34.922,26€ + 12.523,38€ z grantu elektrárni spolu 47.445,64€ a tieto prostriedky z rezervného fondu použiť na kapitálové výdavky:

- 34.922,26€ návrh na miestne omunikácie od č. 31 – 147 (KZ 46)

- 12.523,38€ návrh na miestne komunikácie (KZ 72c)

 

 1. VZN o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách  Obce Nový Ruskov - schválenie návrhu – predložený návrh doslali poslanci v dostatočnom predstihu emailovou poštou. Starosta dal o návrhu hlasovať.

103

 

Navhovateľ

 

Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný

 

Za

-

x

x

-

x

x

x

Termín.

 

proti

-

 

 

-

 

 

 

Podpis starostu

 

Zdržal sa

-

 

 

-

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Nový Ruskov

 

 1. VZN o organizáii miestneho referenda- schválenie návrhu – starosta obce informoval prítomných poslancov o Upozornení prokurátora č. Pd 78/18/8811-2 zo 4.6.2018 ohľadom absencie VZN o organizácii miestneho referenda. Uvedenú informáciu zobrali poslanci na vedomie. V tomto bode referentka obce prečítala návrh VZN  Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať. Predložený návrh doslali poslanci v dostatočnom predstihu emailovou poštou. Starosta dal o návrhu hlasovať.

104

 

Navhovateľ

 

Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný