Zápisnica napísaná z dvadsiateho štvrtého zasadnutia Vytlačiť
Piatok, 27 Júl 2018 12:40

Zápisnica napísaná z dvadsiateho štvrtého zasadnutia OZ

zo dňa 19.06.2018

 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján Borovský. Zasadnutia sa zúčastnili    poslanci, referentka obce. Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.

 

 

Program:

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Prolongácia úveru na poľné cesty

5./ Deň obce 2018

6./ Rôzne

7./ Diskusia

8./ Záver

 

2./ Určenie overovateľov zápisnice -  Alexander Čonka, Ing. Juraj Štefanko

 

3./ Kontrola plnenia uznesení - žiadne uznesenie nepodlieha kontrole

 

4./ Prolongácia úveru na poľné cesty - Starosta obce predniesol problém s úhradou druhej platby za stavbu poľných ciest. Pôvodne bol predpoklad, že úvery budú splatené do 30.06.2018. Vzhľadom na to, že k dnešnému termínu pracovníci PPA neboli ešte ani na záverečnej kontrole vykonaných prác, nie je predpoklad, aby sme v tomto termíne úver na výstavbu poľných ciest splatili. Po konzultácii s Ing. Gimom, zástupcom VÚB, bolo dojednané, že obec potrebuje dať žiadosť na prolongáciu úveru do konca roku 2019. Z tohto dôvodu je nutné schváliť zastupiteľstvom túto žiadosť.

Po krátkej diskusii starosta dal hlasovať o tomto návrhu.

110

 

Navhovateľ

 

Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný

 

Za

x

x

-

x

x

x

-

Termín.

 

proti

 

 

 

 

 

 

 

Podpis starostu

 

Zdržal sa

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prolongáciu úveru na výstavbu poľných ciest – spoločné opatrenia pozemkových úprav do 31.12.2019 – zostatok úveru 293 711,75€.

 

5./ Deň obce 2018 - Starosta obce informoval prítomných o zabezpečení programu i samotnej realizácie dňa obce a požiadal všetkých aby sa zúčastnili organizačného zabezpečenia priebehu osláv.

 

 

 

 

 

6./ Rôzne - Starosta obce informoval o súdnom spore s majiteľmi solárnej elektrárne vo Veľkom Ruskove, ktorý neuhrádzajú zazmluvnené príspevky pre obec.

Regulácia osvetlenia - Starosta obce informoval prítomných o odskúšaní regulácie verejného osvetlenia vo Veľkom Ruskove, na základe čoho doporučuje zastupiteľstvu odsúhlasiť kúpu tohto zariadenia pre Veľký a Malý Ruskov.

111

 

Navhovateľ

 

Čonka

Hvasta

Loča

Frágnerová

Štefanko Jaroslav

Štefanko Juraj

Švec

Zodpovedný

 

Za

x

x

-

x

x

x

-

Termín.

 

proti

 

 

 

 

 

 

 

Podpis starostu

 

Zdržal sa

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie regulačného osvetlenia pre obe časti obce.

 

7./ Diskusia

 

8./ Záver - keďže zo strany prítomných poslancov neboli žiadne podnety ani otázky, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.