Pozvánka Vytlačiť
Piatok, 12 Jún 2015 11:54

 

 

 

Týmto zvolávam všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v   Novom Ruskove a občanov obce na  štvrte zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

15. 06 .2015 (v pondelok) o 19.00 hod.

 

 

Na obecnom úrade

 

 

 

 

Program:

 

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce

5./ Záverečný účet obce za rok 2014 - schválenie

6./ Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra obce

7./ Prejednanie otázky výstavby sídliska Lúčky

8./ Výstavba mostíkov v Malom Ruskove na Drahňovci – výkup pozemkov

9./ Návrh na doplnenie chladiacej a vykurovacej jednotky v dome smútku

10./ Deň obce

11./ Monografia obce

12./ Úprava obecného úradu

13./ Spoločné zariadenia – poľné cesty

14./ Rôzne

15./ Diskusia

16./ Záver

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Ján Borovský

                                                                                                starosta obce