Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra obce Vytlačiť
Utorok, 16 Jún 2015 08:17

Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra

Obce Nový Ruskov

 

        Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove č. 26

                                                          

 

                                                                       V Y H L A S U J E

 

deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nový Ruskov  12.8.2015

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 

 1. kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať

   

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

   

 1. ďalšie podmienky

   

 • znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy

 • výhodou manažérske zručnosti

 • dynamická a silná osobnosť

 • komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca

 • reprezentatívne vystupovanie

 • práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Exel, Power Point)

 • flexibilnosť pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

   

  Náležitosti písomnej prihlášky:

 1. písomná prihláška musí obsahovať:

   

  a.) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

  b.) štrukturovaný profesijný životopis,

  c.) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

  d.) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

  e.) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

  f)súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonávania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove.

   

   

  Termín odovzdania písomnej prihlášky:

   

  Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 29.7.2015 do 15.00 hod. V zalepenej obálke na adresu: Obec Nový Ruskov, ul. Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov –

  Zn.: „ Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

   

   

                                                                                                            Ing. Ján Borovský