P O Z V Á N K A Vytlačiť
Piatok, 26 Jún 2015 05:31
P O       Á N K   A
   Týmto zvolávam všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v   Novom Ruskove a občanov obce na piate zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 06 .2015 (v pondelok) o 19.00 hod.  Na obecnom úrade    Program: 1./ Otvorenie2./ Určenie overovateľov zápisnice 3./ Kontrola plnenia uznesení4./ Prejednanie otázky opravy čerpadla z ČS I.5./ Rôzne6./ Diskusia7./ Záver                                                                                                     Ing. Ján Borovský                                                                                                starosta obce