P O Z V Á N K A na druhe zasadnutie OZ Vytlačiť
Piatok, 09 Marec 2018 21:26

P O Z V Á N K A

 

 

Týmto zvolávam všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove a občanov obce na dvadsiate druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

13.3.2018 (v utorok 18.30 hod.)

 

 

na obecnom úrade.

 

Program:

 

1./ Otvorenie

2./ Určenie overovateľov zápisnice

3./ Kontrola plnenia uznesení

4./ Lúčky – návrh na úpravu zmluvy č. 2/2017, dodatok č.1

5./ Drahňovec – čistenie potoka /informácia/

6./ Investičné akcie pre rok 2018 – stav

7./ Strava pre dôchodcov – informácia

8./ Rôzne

9./ Diskusia

10./ Záver

 

 

 

 

 

                                                                           Ing. Ján Borovský

                                                                             starosta obce