ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – VVS, a.s. Košice Vytlačiť
Pondelok, 09 December 2019 00:00

 OBEC Nový Ruskov, 075 01

 

 

Výpis uznesenia
 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novom Ruskove
konaného dňa 5.12. 2019

 

       Obecné  zastupiteľstvo  v Novom Ruskove v uznesení číslo č. 34/2019

– S c h v a ľ u j e :

                                                                   

-       ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – VVS, a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to:

 

Predmetom kúpy je časť 95 % majetkového podielu obce, zrealizovaného v zmysle  dotácie z EF v roku 2014 a skolaudovanej časti nasledovných objektoch:

SO 01 Stoková sieť Veľký Ruskov

Stoka „A“      PVC-U  DN 300    od jestvujúcej Š 23 – po Š 32         o dĺžke   341,0 m

                                                      (z celkovej dĺžky 1.356 m stoky „A“)

-  vrátane pretláčania potrubia od Š 23 po Š 24 o dĺžke 8,5 m

SO 02 – Domové prípojky Veľký Ruskov

-  domové prípojky na stoke „A“ v počte – 30 ks  PVC DN 150  o celkovej dĺžke  242,0 m

SO 05 – Výtlačné potrubie „A“

-     meracie zariadenie do prefabrikovanej šachty za ČS I v smere výtlaku na ČOV, meradlom  bude prietokomer MAG 2100 W, DN 40 s elektronikou MAG 5000

 

 

            Dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode majetku obce je skutočnosť, že obec Nový Ruskov v súčasnosti nemá finančné, materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie uvedenej kanalizácie. Obec by mohla prevádzkovať kanalizáciu samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej bolo v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pri splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť. V súčasnosti je trendom skôr upúšťanie od samostatného prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry obcami a mestami a pričom tieto postupne poverujú prevádzkovaním svojej infraštruktúry vodárenské spoločnosti, v územnej pôsobnosti ktorej sa nachádzajú.          

Na základe uvedeného predaj formou obchodnej verejnej súťaže alebo verejnou dražbou v zmysle ustanovenia §9a zákona č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí tak neprichádza do úvahy. Odpredaj verejnej kanalizácie do vlastníctva VVS, a. s. za kúpnu cenu  1,- €  z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné v súlade so záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom obce Nový Ruskov.

 

Predávajúci Obec Nový Ruskov je výlučným vlastníkom majetku – časti stavby              v k. ú. Nový Ruskov, ktoré na základe tejto zmluvy predávakupujúci ich nadobúda do svojho vlastníctva v celistvosti.   

 

- 2 -

 

 

Odpredaj majetku obce do vlastníctva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. IČO 36570460, so sídlom Komenského 50,  042 48 Košice za kúpnu cenu: 1,- € bez DPH, (slovom: Jedno euro), z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade so záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom obce Nový Ruskov.

 

 

 

 

Za uvedené uznesenie hlasovali: 7 poslanci zo 7

Rastislav Ferkanin, Ing. Vladimír Hvasta, Ing. Tomáš Kolesár, RNDr. Rastislav Serbin, Jaroslav Štefanko, RNDr. Vladimír Švec, Ing. Martin Varga

 

Proti schváleniu zmluvy hlasovali: 0

 

 

 

                                                                                                             .........................................                                                                                                        Ing. Ján BOROVSKÝ

                                                                                                                         starosta obce