žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie Vytlačiť
Utorok, 31 Marec 2020 10:10

Riaditeľstvo Materskej školy, Ul. Sv. Cyrila a Metoda 136 , Nový Ruskov

 

 

oznamuje, že od

 

 

30.04.2020 -31.05.2020

 

prijíma  elektronicky alebo poštou

 

 

žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie

 

na školský rok 2020/2021

 

 

 

 

 

Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách

 

 Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“)

 

 

 

ZÁKONNÉ PODMIENKY PRIJATIA

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

 

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

-s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

- dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky k 1.9.2020  (ODPLIENKOVANÉ)

 

Len výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky predovšetkým kapacitné podmienky .

V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ materskej školy NESMIE  pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky (stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí.

Deti mladšie ako tri roky (teda deti od dvoch rokov veku) možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

 

 

Poznámka:

-podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomností detí a rodičov

-vyplnené žiadosti posielajte na email. MŠ  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

alebo poštou  na adresu Materská škola Nový Ruskov , Ul. Sv. Cyrila a Metoda 136, 07501

-potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

- tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie nájdete na stránke obce Nový Ruskov tu klikni

 

 

 

Pre školský rok 2020/2021 môže byť prijatých max. 5 detí.