Oznámenie o zámene pozemkov podľa osobitného zreteľa Vytlačiť
Streda, 24 Jún 2020 06:00

Oznámenie o zámere zámeny  pozemkov podľa osobitného zreteľa

  Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove týmto vyjadruje súhlas s predloženým návrhom zmluvy dotýkajúcej sa zámeny  pozemkov vo vlastníctve Obce Nový Ruskov :

Obec Nový Ruskov  je  výlučným vlastníkom    nehnuteľností  nachádzajúcich sa v k.ú. Malý Ruskov

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-C

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdateľ

904

1241/2

Ostatná plocha

27

Pod B 1 v celku

HUDAH s.r.o.

 

1254/3

Ostatná plocha

609

 

 

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-E

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdateľ

1018

95/3

Trvalý trávny porast

49

Pod B 1 v celku

Hudah s.r.o.

 

 

HUDAH s.r.o.,  je  podielovým spoluvlastníkom    nehnuteľností  nachádzajúcich sa v k.ú. Malý Ruskov

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-E

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdateľ

796

224/2

Vodná plocha

133

Pod B 16 v 3/12 inách

Obec Nový Ruskov

 

 

225/2

Orná pôda

84

 

Výmera 54 m2

 

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-E

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdateľ

677

138/1

Trvalý trávny porast

77

Pod B 11v 1/6-ine

Obec Nový Ruskov

 

138/2

Trvalý trávny porast

22

267

Orná pôda

174

 

429

Orná pôda

2

 

Výmera 45 m2

 

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-E

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdateľ

344

223/2

Orná pôda

33

Pod B 17 v 1/12-ine

Obec Nový Ruskov

 

Výmera 3 m2

 

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-E

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdateľ

709

136/1

Trvalý trávny porast

183

Pod B 6 v 4/8- inách

Obec Nový Ruskov

 

Výmera 92 m2

 

List vlastníctva

Parcelné číslo KN-E

Druh pozemku

Výmera parcely v m2

Spoluvlastnícky podiel

Nadobúdateľ

< Predošlý   Nasledujúca >