Dodatok k VZDN Daň z bytov Vytlačiť
Piatok, 27 November 2020 13:15

Obec Nový Ruskov

Návrh

Dodatok č.5

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nový Ruskov číslo 1/2013 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nový Ruskov

 

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. d)  a  g) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, podľa § 81 č. 79/2015  Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto  Dodatku č.2 ku  Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nový Ruskov číslo 1/2013 o miestnych  daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nový Ruskov.

Pôvodné znenie :

DAŇ  z  BYTOV

§5

Sadzba dane

(1) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m².

(2) Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Nový Ruskov , je za každý aj začatý m²

podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,049 €.

Nové znenie :

DAŇ  z  BYTOV

§5

Sadzba dane

(1) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m².

(2) Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Nový Ruskov , je za každý aj začatý m²

podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,165 €.

 

Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č.5 k VZN na svojom zasadnutí dňa................................ uznesením č. ............................. a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021

v Novom Ruskove 24.11 2020

                                                                                                               starosta obce

                                                                                                             Ing. Ján Borovský

 

Vyvesené  24.11.2020