OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK Vytlačiť
Pondelok, 23 August 2021 12:04
OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361,
(ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade
s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností
v katastrálnom území Obce Nový Ruskov, okres Trebišov:
že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená
osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Vstupy na pozemok
sa budú uskutočňovať v priebehu obdobia: september 2021 – január 2022.

Úpravu distribučného vedenia bude realizovať spoločnosť E-MAX INTERNET&IT s.r.o., Cukrovarská 2,
075 01 Trebišov

Východoslovenská distribučná a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice