Pozemkové úpravy -Veľký Ruskov Vytlačiť
Utorok, 30 November 1999 00:00
Zverejnenie návrhu rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v k. ú. Veľký Ruskov
 Obvodný pozemkový úrad v Trebišove rozhodnutím zverejnil projekt pozemkových úprav- časť "Návrh rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho  a vytyčovacieho plánu" v k.ú. Veľký Ruskov.

Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli pozemkového úradu spolu s prílohami. viď tento link:
www.pozemkovyurad.sk/index.php


ako aj na úradnej tabuli Obce Nový Ruskov, prílohy sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.