Všeobecne záväzné nariadenie obce Nový Ruskov o vylepovaní plagátov č. 1/2002 Vytlačiť
Štvrtok, 06 Január 2011 14:22

O B E C   N o v ý   R u s k o v, 075 01

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie

obce Nový Ruskov o vylepovaní plagátov č. 1/2002

Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Z. 187/98 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zák. SNR č. 80/90 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov § 23 ods. 4 Zák. 187/98 Z.z. vydáva toto VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.

 

 

Č L Á N O K  1

Týmto nariadením sa vymedzuje miesto na vylepovanie plagátov v čase volebnej kampane.

 

 

Č L Á N O K  2

Časom volebnej kampane na účely tohto VZN sa rozumie obdobie začínajúce 30 dní pred začiatkom volieb a končiace 48 hodín po voľbách.

 

 

Č L Á N O K  3

Na území obce Nový Ruskov sa vymedzuje miesto na vylepovanie volebných plagátov: dva diely úradnej tabule. Jeden diel úradnej tabule je v časti obce Malý Ruskov, druhý diel úradnej tabule je v časti obce Veľký Ruskov.

 

 

Č L Á N O K  4

Podľa požiadaviek politických strán, obec písomne určí rozsah plochy, ktorá musí zodpovedať zásadám rovnosti politických strán, ktoré o vylepenie volebných plagátov požiadajú.

 

 

-2-

 

 

 

 

Č L Á N O K  5

Toto nariadenie v zmysle § 6 Z. SNR 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Úplné znenie zákona č. 481/92 Zb. nadobúda účinnosť dňom 15. 8. 2002, 15 dní po jeho schválení a vyvesení na úradnej tabuli.

Schválené na Obecnom zastupiteľstve dňa: 25. 7. 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

Viera Chomová

starostka obce