VZN o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na ver. pri. Obce Nový Ruskov Vytlačiť
Streda, 23 Máj 2018 12:47

Obec Nový Ruskov

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2018

 

O vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Nový Ruskov

 

Obec Nový Ruskov podľa § 6 ods. 1 zákona SNR SR č. 369/1990 Z. z.. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y d á v a

pre územie Obce Nový Ruskov

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nový Ruskov v zmysle § 16 zákona 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určujú podmienky a vyhradzujú miesta na umiestnenie volebných plagátov na území obce Nový Ruskov.

 

 

Článok 1

Základné pojmy

 

Volebné plagáty v zmysle tohto nariadenia sú všetky materiály vhodné na vylepovanie, ktorých účelom je oboznámenie občanov s volebným programom politických strán a kandidátov vstupujúcich do volebnej kampane.

 

Článok 2

Miesto na vylepovanie volebných plagátov

 

 1.  
  1. Obec Nový Ruskov týmto všeobecne záväzným nariadením vyhradzuje miesto, na ktorom možno v súlade so zákonom o volebnej kampani umiestňovať pred voľbami informácie politických subjektov vo volebných kampaniach výlučne na:

    

    

    

 •  
  • úradnej tabuli pred obecným úradom v časti obce Veľký Ruskov,

  • tabuli pri autobusovej zastávke pri gr. kat. chráme v časti obce Veľký Ruskov,

  • na tabuli pri autobusovej zastávke , pri č. d 65 v časti obce Veľký Ruskov,

  • úradnej tabuli v časti obce Malý Ruskov ,

  • tabuli pri autobusovej zastávke v časti obce Malý Ruskov

    

 1. Vylepovanie plagátov na ostatných priestranstvách obce nie je povolené.

   

 1. Za likvidáciu vylepených plagátov po ukončení volebnej kampane sú zodpovedné politické strany a koalície.

   

   

   

  Článok 3

  Dodržanie nariadenia a sankcie

   

 1. Za dodržanie ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné politické strany a koalície.

   

 1. Porušenie tohto nariadenia bude postihované podľa § 20 ods. 2 zákona 181/2004 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

   

   

  Článok 3

  Zrušovacie ustanovenie

   

 1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Nový Ruskov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove dňa 23.5.2018 , uznesením č.  103/2018.

   

 1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nový Ruskov č. 2/2006 o vylepovaní plagátov zo dňa 5.10.2006.

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                       Ing. Ján Borovský

                                                                                         starosta obce       

   

   

  Návrh VZN vyvesený: 26.4.2018

   

  Návrh VZN zvesený: 23.5.2018

   

  VZN č. 2/2018 zverejnené: 23.5.2018

   

  VZN podpísané starostom: 23.5.2018