určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nový Ruskov Vytlačiť
Štvrtok, 22 August 2019 12:20

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nový Ruskov

č. ….......... o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nový Ruskov

 

 

Návrh tohto  všeobecne záväzného nariadenia / VZN/

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 20.8.2019

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 20.8.2019

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 26. 07. 2019

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 12. 08. 2019

Pripomienky zasielať :

Písomne na adresu: Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov

Elektronicky na adresu: n Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Doručené pripomienky /počet/:

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bolo dňa:

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v  Novom Ruskove dňa:          pod. č.  

VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Nový Ruskov  dňa:

VZN zvesené z úradnej tabule Obce Nový Ruskov dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňom:

 

 

 

                                                                                   Ing. Ján Borovský

                                                                                       starosta obce

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie

 

č. …......


o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nový Ruskov

 

      Obecné zastupiteľstvo v Novom Ruskove v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení:

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel a predmet

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nový Ruskov.

§ 2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach

V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nový Ruskov sa uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním (ďalej len „príspevky“):

a.       príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,

b.      príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského stravovania.

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

§ 3
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

1.      Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa:

- deti 2 ročné  sumou 5,- €

- deti 3 - 5 ročné  sumou 5,- €

 

2.      Príspevok sa uhrádza vopred do 20-tého dňa v kalendárnom mesiaci.

3.      Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.


§ 4
Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v období obmedzenej alebo prerušenej prevádzky cez letné prázdniny 

1.      Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

2.      Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba) a čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky do materskej školy.

3.      Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená obcou/mestom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku vypočítanú pomerom dní alebo iným spôsobom.

4.      Konkrétnu výšku príspevku podľa § 4 odseku 3 VZN oznámi zákonnému zástupcovi riaditeľ materskej školy, do ktorej je dieťa na základe rozhodnutia prijaté. Pre určenie výšky príspevku je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonného zástupcu, v ktorom preukázateľne a záväzne vyjadrí svoj záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy v čase prvého týždňa letných prázdnin a uvedie, či bude dieťa materskú školu navštevovať. Aj to len v prípade, že sa to bude realizovať podľa záujmu rodičov (minimálny záväzný počet detí 15 - prvý týždeň letných prázdnin).

5.      Za týždeň dochádzky do materskej školy sa na účely platenia príspevku podľa tohto článku považuje každý aj začatý týždeň, okrem týždňa, v ktorom 1. júl pripadne na štvrtok alebo piatok, kedy sa za začatý týždeň príspevok neuhrádza.

      6. Príspevok v Materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a)      ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)      ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c)      ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

§ 7
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského stravovania

1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo určenými ministerstvom školstva s účinnosťou od 1. 10. 2019.

 

2. Zariadenie školského stravovania poskytuje  stravovanie s použitím dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ a ZŠ podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR § 4 ods. 3 písm. b) - d). Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole odobralo stravu.

3. Výška príspevku podľa finančného pásma č.2 s použitím dotácie je nasledovná:

Stravník – dieťa v MŠ

1 desiata

1 obed

1 olovrant

Celodenná strava

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom

Doplatok ku celodennej strave

Stravníci od 2 – 6 rokov

 0,36

0,85 

0,24 

1,45

1,20 

0,25

 4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania podľa tohto článku sa uhrádza do 20-tého dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

5. Rodič je povinný prihlasovať a odhlasovať stravu vopred, alebo najneskôr v deň stravovania ráno do 7.45 hod. u vedúcej Školskej jedálne na tel. č. 056/2866136. Ak nie je možné stravníka zo závažných dôvodov odhlásiť včas, má zákonný zástupca právo odobrať jedlo dieťaťa/žiaka v prvý deň do svojich prepravných nádob a ostatné dni je nutné odhlásiť. V prípade neodhlásenia stravy a neodobrania obedu je rodič povinný uhradiť plnú výšku obeda, vrátane dotácie v zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.

 

§ 8
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v zariadení školského stravovania

1.      Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadeniach školského stravovania.

2.      Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa finančného pásma stanoveného ZŠ pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 18/19-ročných žiakov strednej školy.

3.      Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške 1,26 euro a režijné náklady vo výške 1,54 euro.

4.      Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu 2,80 €, ktorá sa skladá z príspevku vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.

5.      Stravovanie zamestnancov  sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa stanovuje na sumu 2,80 eur, pričom zamestnanec prispieva určenou sumou a zamestnávateľ vo výške 55 % z ceny jedla.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 9
Úhrada príspevku

1.      Zákonný zástupca alebo dospelá osoba majú povinnosť príspevok uhradiť spôsobom a za podmienok, ktoré určí riaditeľ školy alebo školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“) vo vnútornom predpise.

2.      Riaditeľ je povinný účinné VZN, ako aj smernicu o podmienkach úhrady príspevku zverejniť na webovom sídle školy a v priestoroch školy.

3.      Riaditeľ je povinný na stretnutí zákonných zástupcov a rodičov detí a žiakov (rodičovskom združení) informovať o výške príspevkov uhrádzaných zákonnými zástupcami.

§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1.Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR.

2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo Obce Nový Ruskov.

3. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Nový Ruskov dňa ....................

4.Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli a na webovom sídle po jeho schválení v zastupiteľstve.

§ 11 
Zrušovacie ustanovenia

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nový Ruskov o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školskej jedálni , ktorých zriaďovateľom je Obec Nový Ruskov, vrátane dodatku č. 1/2011.

 

V Novom Ruskove                                    

20.8.2019

                                                                                              Ing. Ján Borovský                                                                                                                    Starosta obce